О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

71

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …01. 02.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№47/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/след подаване на жалбата и от 23.01.2018г. с наименование Комисия за противодействие на корупци -ята и отнемане на незаконно придобитото имущество, наричана по-долу Комисията/ чрез процесуалния представител гл.инспектор А.М. против определение № 3340/28.12.2017г., постановено по гр.д.№1461/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводст вените действия.

Въззиваемият В. А. И. в депозирания в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговор по жалбата чрез процесуалния му представител адв.Г.Г. поддър - жа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

ОП-Варна, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№1461/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по пода - дено мотивирано искане по чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/обн.ДВ, бр.19/05г., отм.ДВ, бр. 38/12г./, вр. §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ/обн.ДВ, бр.38/12г., отм.ДВ, бр.7/18г./ от КОНПИ за отнемане от ответника В. А. И. на посоченото в искането иму- щество, твърдяно, че е придобито от престъпна дейност.

За да прекрати делото, първоинстанционният съд е приел, че е недопустимо про -изводството да се развива по реда на ЗОПДИППД/отм./ поради липса предпостав -ките, визирани в §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ/отм./.Съгласно разпоредбата на §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ/отм./ неприключилите до влизането в сила на закона проверки и произ -водства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, се довършват при условията и по реда на отменения ЗОПДИППД/отм./.ЗОПДНПИ е влязъл в сила на 19.11.2012г. и съгласно цитираната разпоредба неприключилите до посочената дата проверки и производства, т.е. тези, започнали при действието на ЗОПДИППД /отм./, следва да се довършат по реда, уреден в него.Производството по ЗОПДИППД /отм./ протича в няколко фази, като първата от тях е начална административна фаза, развиваща се пред Комисията и включваща събиране по реда на чл.15 - чл.20 от ЗОПДИППД/отм./ на сведения и доказателства за установяване произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, попадаща в предметния обхват на чл.3, ал.1 от закона.За да започне проверка, Комисията следва да бъде сезирана при условията на чл.21 от ЗОПДИППД/отм./ от органите на досъдебното производство, съответно за хипоте -зите, уредени в ал.1 и ал.2 от нормата.Постъпването на уведомлението по чл.21 от  ЗОПДИППД/отм./ поставя и началната дата на производството по този закон и от тази дата то започва с цитираната си начална административна фаза, включваща извършването на проверки от Комисията, според терминологията, използвана в закона-чл.15, чл.16 и чл.18 от ЗОПДИППД/отм./, съответно -„проверки”, „проверките”, „проверяват”.След тяхното приключване и при установяване на предвидените в чл.3 от закона предпоставки Комисията следва да вземе решение по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД/отм./ за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съответно решение по чл.13, ал.1, т.2 за внасяне в съда на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки и решение по т.3 за внасяне на мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

В настоящия случай Комисията е сезирана с уведомление вх.№ТД04ВА/УВ-1919/ 02.05.2012г., с което ОП-Варна я уведомява, че по ДП №3022/04г. по описа на ОСО  при ОП-Варна е внесен в ОС-Варна обвинителен акт против посочените лица, едно от които В. А. И., ЕГН **********, за престъпление по чл.257, ал.1, вр. чл.255, ал.1, пр.2/редакция от ДВ, бр.62/97г./, попадащо в предметния обхват на чл.3, ал.1, т.17 от ЗОПДИППД/отм./.Посочено е и, че в хода на разследва -нето не е установявано притежаваното от обвиняемия имущество.В разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ е посочено, че в уведомлението органите на досъ -дебното производство посочват лицето, срещу което е започнало наказателно преследване, престъплението и периодът на престъпната дейност, както и цялата информация за имуществото на лицето, с която те разполагат.В цитираното уведомление е посочено лицето, квалификацията на престъплението, за което против него е започнало наказателно преследване, и информация за имуществото на лицето, с която се разполага.Посочено е и ДП, по което е внесен обвинителен акт против лицето в ОС-Варна.Горното е достатъчно, за да бъде прието, че е налице сезиране на Комисията за започнало наказателно преследване против посоченото лице за престъпление по чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ и това сезиране е от датата на постъпване на уведомлението, т.е. 02.05.2012г.Ако и да се счете, че уведом -лението е непълно, т.к. е посочена само квалификацията на престъплението и не е посочен периодът на престъпната дейност, то непълнотата конкретно на тези еле -менти не променя началната дата на сезиране, след като на 02.05.2012г. Комисията е уведомена за започналото наказателно преследване против В. А. И. за престъпление, попадащо в предметния обхват на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./.С уведомлението е поставено началото на производство по ЗОПДИППД/отм./. Ако и да се счете, че същото е било нередовно, то предвид субсидиарното прило -жение, съгласно §2 от ДР на ЗОПДИППД/отм./, на ГПК за неуредените в закона случаи, може да се приеме, че при установяване и на посочените елементи сези - рането се счита редовно от деня на подаването му.Предвид започването на проверка по реда на ЗОПДИППД/отм./ преди 19.11.2012г. и съобразно разпоредбата на §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ/отм./, следва да бъде прието, че и останалите части от започна -лото производство следва да се развиват по реда на ЗОПДИППД/отм./.

Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на първоинстан -ционния съд, обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. По посочените в отговора на частната жалба възражения по допустимостта на иска, попадащи извън гореразгледаните, първоинстанционният съд не се е произнасял, съответно и настоящият.           

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №3340/28.12.2017г., постановено по гр.д.№1461/16г. по описа на ВОС, гр.о.

ВРЪЩА делото на първоинстанционнния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.   

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: