ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

619

Гр.Варна, 26.09.2014 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 26.09.2014 г. г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

                         Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. №  470 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 470/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр.Варна е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на И.С.М., против определение № 436/08.07.2014 г., постановено по в.гр.д. № 310/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу действията на ЧСИ Н.Н. при КЧСИ с район на действие ДОС, изразяващи се в извършен опис на 04.03.2014 г. върху недвижим имот, находящ се  в с.Овчарово и извършени други изпълнителни действия срещу него по изпълнително дело № 20148100400027 и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е недопустимо, поради неконституиране и неучастие в производството пред първата инстанция на заинтересованите лица Д. М. и Г. Б., както и евентуално, че е неправилно, поради недопускане на исканите от жалбоподателя доказателства за установяване на упражняваната  фактическа власт върху имота и накърняване на правото му на ефективна защита. Поддържал е наличието на право на жалба, предвид твърдението, че е владял и продължава да владее имота. Настоявал е за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по жалбата.

„Уникредит Булбанк” АД е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата и е настоявал за оставянето й без уважение. Определението на съда не било недопустимо, защото на ипотекарните длъжници била предоставена възможност да изразят становище по жалбата, но те не упражнили това си право, а в открито съдебно заседание, съгл. чл. 437, ал.2 от ГПК, жалбата се разглеждала с призоваване на жалбоподателя, длъжника и взискателя. При постановяване на определението не били допуснати и сочените нарушения, защото със свидетелски показания не можело да се доказва факта, че към  датата на налагане на възбраната имотът е бил собственост на ипотекарните длъжници. Още на 17.11.1998 г. жалбоподателят продал имота на сина си и последният можел да се разпорежда с него.

Длъжниците не са подали отговор на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на прекратителното определение на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. Разгледана по същество същата е основателна по следните съображения:

Жалоподателят се легитимира като трето на изпълнителното дело лице. В жалбата си срещу извършения на 04.03.2014 г. опис на недвижимия имот от частния съдебен изпълнител по изпълнителното дело, той е изложил твърдения, че е собственик на имота, предмет на изпълнението, на основание давностно владение продължило повече от десет години, считано от 1998 г., както и че непрекъснато живее в имота и владее същия. Оспорил е собствеността на длъжниците /включително на ипотекарните такива/. Посочил е, че е заварен в имота в деня на описа.

В съответствие с приложимата хипотеза на чл. 435 от ГПК, третото лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено  върху имот, който в деня на възбраната се намира във владение на това лице, като жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на възбраната.

В настоящия казус, възбраната върху недвижимия имот по конкретното изпълнително дело, е била наложена на 30.01.2014 г. Описът на имота е  извършен на 04.03.2014 г., като видно от протокола на съдебния изпълнител, в него е бил заварен жалбоподателя.

При наличието на неопровергани от насрещната страна твърдения на третото лице за осъществявано владение в имота и към момента на налагане на възбраната, наложена само месец преди описа на имота, в който третото лице е било заварено и при твърдения за упражняване на собственически права и оспорване правата на длъжниците, се налага извода за обосноваване на правен интерес от обжалване на действието на съдебния изпълнител. Изложеното е достатъчно за да обоснове правото на жалба на третото лице и допустимостта на същата. Въпросът дали в действителност третото лице е придобило собствеността върху имота, е въпрос по съществото на делото и подлежи на разрешаване с решението на съда.

В този смисъл оплакванията на жалбоподателя за допустимост на жалбата му са основателни и следва да бъдат споделени. Неоснователни са обаче тези за недопустимост на определението на съда, доколкото спорът не е разрешен от съда по същество и неучастието на ипотекарните длъжници не води до порока недопустимост на постановеното определение.

Въпросът с какви доказателствени средства е допустимо в производството по жалба срещу действията на съдебния изпълнител да се доказва твърдението за придобито право на собственост е в правомощията на решаващия жалбата съд, поради което и оплакванията за недопускане на свидетелски показания не могат да бъдат разглеждани в настоящото производство, касаещо само преценката за наличие на право на жалба.

Като е приел, че жалбоподателя не разполага с право на жалба, оставил е без разглеждане същата и е прекратил производството по делото, окръжният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен и делото - върнато за продължаване на производството.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 436/08.07.2014 г., постановено по в.гр.д. № 310/2014 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на И.С.М. срещу действията на ЧСИ Н.Н. при КЧСИ с район на действие ДОС, изразяващи се в извършен опис на 04.03.2014 г. върху недвижим имот, находящ се  в с.Овчарово и извършени други изпълнителни действия срещу него по изпълнително дело № 20148100400027 и е прекратено производството по делото  И ВРЪЩА делото на окръжния съд за продължаване на производството.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: