ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№635

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    18.09.2015 година                   в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. 470/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.Я.А. *** срещу определение № 3040/26.08.2015 год по гр.д. № 1636/2015 год на Окръжен съд Варна в частта, с която е отказано предоставяне на правна помощ по делото. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и уважаване на искането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определението в необжалваната му част съдът е извършил преценка за имущественото, семейно и здравословно състояние на ищеца, като въз основа на представените доказателства е освободил същия от заплащане на такси и разноски в производството.

Същите критерии са релевантни и относно преценката за необходимостта от предоставяне на правна помощ.

Съгласно чл. 23 ал.4 от ЗПП по граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Изключение от правилото представляват случаите по чл. 24 от ЗПП, а именно: когато предоставянето на правна помощ не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на лицето, кандидатстващо за правна помощ или претенцията е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима. В случая данните по делото не дават основание за такъв извод. Исковата молба, изготвена саморъчно от ищеца, съдържа фактически твърдения за претърпени вреди от неправилни действия на съдебен изпълнител, изразяващи се в извършен въвод в имот, различен от посочения в изпълнителния лист. След двукратното оставяне без движение за уточняване на основяанието и петитума, ищецът не е бил в състояние да добави нищо съществено към първоначалните си твърдения. Доколко делото представлява фактическа и правна сложност е рано да се каже с оглед началната фаза на процеса, но е очевидна нуждата от назначаване на експертиза, както и събиране на други допустими от ГПК доказателства. Обстоятелството, че ответник по иска е лице с юридическо образование, каквото ищецът няма, го поставя в неравноправно положение в процеса. Налице са и останалите критерии, свързани с невъзможността за заплащане на адвокатска защита, а именно – тежкото материално и здравословно състояние на ищеца, които съдът правилно е отчел при освобождаването му от такси и разноски.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 3040/26.08.2015 год по гр.д. № 1636/2015 год на Окръжен съд Варна в частта, с която е отказано предоставяне на правна помощ по делото и вместо него

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на ищеца Д.Я.А. *** с ЕГН ********** правна помощ на осн. чл. 23 ал.4 от ЗПП.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Варна за предприемане на необходимите действия във връзка с определянето на адвокат за осъществяване на предоставената правна помощ.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.