ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

582

Гр.Варна, 21 септември 2016  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 21.09.2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 470  по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 470/016 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по частна жалба, подадена от адв. С. Б. в качеството му на процесуален представител на ищците Н.Б.Н., С.М.Ш., М.С.Ш. и В.Б.Б., против определение № 183 от 05.08.2016 г., постановено по в.ч.гр.д. № 194/2016 г. по описа на Окръжен съд – Силистра, с което е потвърдено определение № 1653/23.06.2016 г. за прекратяване на производството по гр.д. № 284/2016 г. на Силистренския районен съд.

Апелативен съд - Варна, като се запозна с документите по делото намира, че определението на окръжния съд, който в случая се е произнесъл като въззивна инстанция по отношение на обжалваното пред него преграждащо определение на първоинстанционния районен съд, подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд с частна касационна жалба и при условията на чл. 280 ГПК. Варненският апелативен съд не е компетентен да се произнесе по частната касационна жалба, поради което настоящото производство следва да бъде прекратено и делото изпратено на функционално компетентния да се произнесе, съгласно чл. 274, ал.3, т.1 от ГПК, Върховен касационен съд. В тази връзка следва да бъде посочено, че настоящият съд не е компетентен да се произнесе и по редовността на касационната жалба и да предприеме действия по администрирането на същата.

Предвид изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА  производството по ч.гр.д. № 470/2016 г. по описа на Апелативен съд -Варна  и ИЗПРАЩА частната касационна жалба вх.№ 2629 от 16.08.2016 г., подадена от адв. С. Б. в качеството му на процесуален представител на ищците Н.Б.Н., С.М.Ш., М.С.Ш. и В.Б.Б., против определение № 183 от 05.08.2016 г., постановено по в.ч.гр.д. № 194/2016 г. по описа на Окръжен съд – Силистра, с което е потвърдено определение № 1653/23.06.2016 г., постановено по гр.д. № 284/2016 г. на Силистренския районен съд, заедно с делото на компетентния да я разгледа - Върховен касационен съд.

Определението за прекратяване може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: