ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№601

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   18.10.2017 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 470/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от С.Д. *** чрез адв. Й.Ч. *** срещу определение № 2049/03.08.2017 год по ч.гр.д. № 1483/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което производството по делото е прекратено. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор от Г.Й. *** се изразява становище за неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е образувано по частна жалба вх.№ 19486/05.07.2017 год по описа на ВОС срещу разпореждане № 51707/19.12.2016 год по ч.гр.д. № 16016/2016 год на ВРС, 12 състав, с което е постановено да се издаде заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по реда на чл. 417 т.3 от ГПК в полза на Г.Й. В.. По съображения, че не е била редовно уведомена от съдебния изпълнител за издадената заповед за изпълнение, жалбоподателката е обжалвала същата и едновременно с това е заявила, че възразява срещу нея.

От данните по делото се установява, че изп.д. № 20177180400002 на ЧСИ С. К.-Д. е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден на 03.01.2017 год на основание разпореждане № 51707/19.12.2017 год по ч.гр.д. № 16016/2016 год на ВРС, 12 състав за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по реда на чл. 417 от ГПК.

До длъжницата е изпратена призовка за доброволно изпълнение по настоящия й адрес – гр.Варна, ул.“П. Р.“ № 2 вх.Б ет.7 ап.117. Поради ненамирането й на адреса, на 28.02.2017 год на таблото за обяви във входа е било залепено уведомление по чл. 47 от ГПК. По разпореждане на съдебния изпълнител призовката за доброволно изпълнение е била изпратена и на постоянния адрес на жалбоподателката – гр.Варна, ул.“Панайот Волов“ № 10. На този адрес тя също не е била намерена, поради което отново е призована по реда на чл. 47 от ГПК чрез залепване на уведомление на 07.03.2017 год.

Съгласно чл.47 ал.2 от ГПК когато длъжникът не е бил намерен на неговия настоящ адрес призоваването се извършва чрез залепване на обявление на видно място, като на адресата се дава двуседмичен срок за получаване на книжата в канцеларията на съдебния изпълнител. Съобщението се счита връчено след изтичане на този срок, в случая – на 14.03.2017 год. Следователно, срокът за обжалване на разпореждането за издаване на заповедта за изпълнение е изтекъл на 28.03.2017 год. Частната жалба е подадена на 29.05.2017 год, т.е. след изтичане на преклузивния срок.

Разпоредбата на чл. 419 ал.1 от ГПК е категорична – срокът за обжалване на разпореждането по чл. 417 ГПК е двуседмичен, считано от връчването на заповедта. Самото връчване е извършено при спазване на законовите разпоредби и се счита за редовно. Жалбоподателката е търсена най-напред по настоящ адрес, както и на постоянния й адрес. Съгласно чл. 90 ал.1 от Закона за гражданската регистрация задължение на всяко лице е да заяви за вписване в регистъра на населението на съответната община своя постоянен и настоящ адрес, които да служат за кореспонденция с органите на държавната власт и на местното самоуправление. Ненамирането на лицето на регистрираните от него съответно постоянен и настоящ адрес, е санкционирано чрез разпоредбата на чл. 47 от ГПК, като изпратените до него уведомления и призовки се считат за редовно връчени.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че определението, с което производството по делото е прекратено, е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2049/03.08.2017 год по ч.гр.д. № 1483/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което производството по делото е прекратено.

Определението подлежи на касационно обжалване по реда на чл. 274 ал.3 т.1 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.