О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

598

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на  24.10.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

 ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. 471/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Р.В.Б. от гр.Варна срещу определение № 44/16.09.2013 год. по ф.д.№ 149/2013 на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по заявление вх.№ 25714/23.08.2013 год за вписване на сдружение „Областен съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва”. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна  намира, че жалбата е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Производството по вписване на юридически лица, за които се води съдебен регистър, е уредено уредено като охранително производство, по отношение на което се прилагат разпоредбите на част шеста, глава 49 и глава 55 от ГПК. Съгласно чл. 539 ал.1 т.2 от ГПК производството се прекратява, ако заявителят не бъде намерен на посочения от него адрес.

По делото е постановено разпореждане № 392/02.09.2013 год, с което съдът е дал подробни указания на молителя да уточни заявлението си и да представи доказателства за законосъобразното настъпване на заявените обстоятелства. Това разпореждане е било изпратено на посочения в заявлението адрес, но видно от отбелязването на длъжностното лице по призоваването адресатът не е бил намерен въпреки многократните опити. С молба вх.№ 28728/27.09.2013 год, постъпила след изтичане на определения от съда срок, заявителят е представил част от изисканите доказателства, но не е изпълнил разпореждането в цялост. Междувременно, с определение № 44/16.09.2013 год. производството по делото е било прекратено на осн. чл. 539 ал.1 т.2 от ГПК.

Настоящият състав намира, че определението е правилно и в съответствие със закона, поради което следва да бъде потвърдено. Прекратяването на производството на посоченото основание не е пречка за подаване на ново заявление за вписване на същите обстоятелства, след представяне на необходимите доказателства.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 44/16.09.2013 год. по ф.д.№ 149/2013 на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по заявление вх.№ 25714/23.08.2013 год за вписване на сдружение „Областен съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва”.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: