ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

649/02.10.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 02.10.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 471/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Сочи Стар” ЕООД гр.Варна, представлявано от управителя М.Д. А. срещу решение № 273/17.07.2014 год по гр.д. № 445/2014 на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпределението, извършено на 12.05.2014 год от ЧСИ Н. Н. с рег.№ 810, по изп.д. № 201381000400853. По съоблажения за незаконосъобразност на решението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което обжалваното разпределение бъде отменено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

При извършване на разпределението съдебният изпълнител е длъжен да спази реда за удовлетворяване на вземанията, предвиден в чл.136 от ЗЗД. Следвайки последователността на привилегиите, в протокола за разпределение на първо място са погасени разноските по принудителното изпълнение, следвани от публичните вземания на държавата, а остатъкът е разпределен на хирографарния кредитор „Златна палма” ООД. Правото на приспадане на данъчен кредит не е от компетентността на съдебния изпълнител, поради което възражението в този смисъл е неоснователно. Неоснователно е и възражението по размера на разноските  по изпълнението. Съгласно тарифата към ЗЧСИ длъжникът по изпълнителното дело дължи пропорционална такса върху събраната сума независимо дали е платил в срока за доброволно изпълнение. Авансово платената такса за опис на недвижимите имоти е приспадната от таксата по чл. 26 от тарифата, което е в съответствие със законовите разпоредби.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че решението, с което е оставена без уважение жалбата срещу извършеното от ЧСИ разпределение, е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 273/17.07.2014 год по гр.д. № 445/2014 на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без уважение жалбата на „Сочи Стар” ЕООД гр.Варна, представлявано от управителя М.Д. А. срещу разпределението, извършено на 12.05.2014 год от ЧСИ Н. Н. с рег.№ 810, по изп.д. № 201381000400853.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.