ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№571

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   25.09.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 471/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от М.И.А. от гр.Шумен срещу разпореждане № 352/21.06.2018 год по в.гр.д. № 126/2018 год на Окръжен съд Шумен, с което е върната частна жалба вх.№ 2710/22.05.2018 год срещу решение № 99/09.05.2018 год по същото дело. По съображения за незаконосъобразност на разпореждането частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за администриране на частната жалба. Изтъква се, че съдът не се е произнесъл по искането за възстановяване на срока.

Подадени са отговори от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД и от „Обединена Българска банка“АД, в които е изразено становище за неоснователност на частната жалба и за потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Срещу обжалваемата част от решение № 99/09.05.2018 год по в.гр.д. № 126/2018 год на ШОС е била подадена частна жалба вх.№ 2710/22.05.2018 год от М.И.А.. С разпореждане № 290/28.05.2018 год същата е оставена без движение с указания за отстраняване на нередовностите й. Съобщението е връчено на страната чрез неговата майка К. И. У. на 11.06.2018 год.

Съгласно правилата за изчисляване на сроковете, уредени в чл. 60 ал.5 от ГПК, срокът изтича на 18.06.2018 год – понеделник, присъствен ден. С молба вх.№ 3225/19.06.2018 год, депозирана в деловодството на съда след изтичане на указания срок, жалбоподателят е представил документите, посочени в разпореждането за оставяне без движение на частната жалба.

Пропускането на срока за отстраняване на нередовностите има за последица връщане на подадената частна жалба на осн. чл. 275 ал.2 във вр. с чл. 262 ал.2 т.2 от ГПК. Съгласно чл. 64 ал.1 от ГПК процесуалните действия, извършени след като са изтекли законоустановените срокове, не се вземат предвид от съда. Възстановяването на пропуснат срок става по изрично искане на страната, при наличието на особени непредвидени обстоятелства, които тя не е могла да преодолее. Такова искане не се съдържа в подадената молба вх.№ 3225/19.06.2018 год, както твърди въззивникът, а и в частната жалба не се сочат обстоятелства, които могат да бъдат преценени като непредвидени и непреодолими.

Поради това съдът правилно е приложил закона, като е разпоредил връщането на частната жалба, а липсата на произнасяне по отношение възстановяването на срока не е процесуално нарушение, защото съдът не е бил надлежно сезиран с такова искане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 352/21.06.2018 год по в.гр.д. № 126/2018 год на Окръжен съд Шумен, с което е върната частна жалба вх.№ 2710/22.05.2018 год срещу решение № 99/09.05.2018 год по същото дело.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.