ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№663

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   05.10.2015 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 472/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Срещу определение № 1977/03.06.2015 год по в.гр.д. № 1640/2015 год на Окръжен съд Варна са подадени частни жалби, както следва:

1) От Г.Я.С.-Павлова, Т.Я.П., „Теора” ООД, представлявано от управителите си Г.Я.С.-Павлова и Т.Я.П. и от ЕТ”Терра-лекс-Г.С.”. По съображения, че определението е незаконосъобразно и необосновано жалбоподателите молятсъщото да бъде отменено, а вместо него – постановено друго, с което бъдат отменени протоколът за извършен опис на 20.08.2015 год и постановлението за обявяване на публична продан от 27.03.2015 год по изп.д. № 20127180403191 на ЧСИ Станимира Костова-Данова. Направено е искане за спиране на изпълнението по делото, както и доказателствени искания – гласни доказателства и съдебно-графологична експертиза.

Постъпило е възражение от „Юробанк България” АД, в което е застъпено становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на определението.

2) От „Иконт” ООД чрез управителя му Х.И.Б.. Частният жалбоподател твърди, че към деня на описа и възбраната е собственик и владее преместваем обект – тента, поставен в двор в гр.Варна, ул.”Д-р Пюскюлиев” № 66, поради което има качеството на трето лице, засегнато от изпълнителните действия опис и обявяване на публична продан. Направени са доказателствени искания – за допускане на гласни доказателства и назначаване на съдебно-графологична експертиза, както и съдебно-техническа експертиза за установяване идентичен ли е преместваем обект – тента за търговска цел за покриване на част от двора, предмет на Разрешение за поставяне № П-3/25.03.2003 год, с „навес към ресторант, отделен от входа с пластмасова врата”.

Постъпили са писмени отговори от Я.А.П.,  Г.Я.С.-Павлова, Т.Я.П., „Теора” ООД, представлявано от управителите си Г.Я.С.-Павлова и Т.Я.П. и от ЕТ”Терра-лекс-Г.С.” със становище за основателност на частната жалба и искане за нейното уважаване.

Срещу частната жалба е постъпил писмен отговор и от „Юробанк България” АД, в който е изразено становище за неоснователност на жалбата и за потвърждаване на определението.

3) От Я.А.П. в качеството й на ипотекарен гарант, по съображения, че изпълнението е насочено върху недвижими имоти – нейна собственост. Направено е искане за спиране на изпълнителното производство, както и за допускане на гласни доказателства в подкрепа на твърденията, че не е била редовно уведомена за изпълнителните действия, както и съдебно-почеркова експертиза за установяване авторството на подписите за получател на призовките.

Срещу частната жалба е постъпил писмен отговор и от „Юробанк България” АД, в който е изразено становище за неоснователност на жалбата и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частните жалби са подадени в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което са процесуално допустими.

Разгледани по същество, не са НЕОСНОВАТЕЛНИ по следните мотиви:

Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК длъжникът може да обжалва определени, изчерпателно изброени действия на съдебния изпълнител. Описът и протоколът за обявяване на публична продан, срещу които е насочена жалбата, не са сред тях. От обясненията на съдебния изпълнител и след проверка на приложените материали от изпълнителното дело се установява, че публичната продан вече е проведена и е издадено постановление за възлагане, за което няма данни да е влязло в сила. Защитата си срещу изпълнението длъжниците могат да упражнят чрез обжалване на постановлението за възлагане при наличие на предпоставките по чл. 435 ал.3 от ГПК. По отношение жалбата на Я.А.П. следва да се отбележи следното: Лицето, което е ипотекирало свой имот за чуждо задължение придобива качеството длъжник в изпълнителното производство, въпреки, че срещу него няма издаден изпълнителен титул. това следва от характера на ипотечното задължение. Затова по отношение на това лице се прилагат разпоредбите, които се отнасят до длъжника.

По жалбата на „Иконт” ООД съдът намира, че същата е неоснователна по следните мотиви:

Както се установява от протокол за опис на движимо имущество от 20.08.2014 год, изготвен в присъствието на длъжника Г.С. и в.л. Радостин Сарандев, в деня на описа съдебният изпълнител е констатирал наличието в имота на движима вещ – тента, за която по силата на представени писмени доказателства се е уверил, че не принадлежи на длъжника. Поради това опис на тази вещ не е бил извършван. Поради това интересът на третото лице не е засегнат от действията на ЧСИ и правилно жалбата му е била оснавена без разглеждане като недопустима.

По изложените мотиви не е необходимо събиране на поисканите от частните жалбоподатели доказателства, както и спиране на изпълнителното производство.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  исканията на частните жалбоподатели за събиране на нови доказателства, както и за спиране на изпълнителното производство.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1977/03.06.2015 год по в.гр.д. № 1640/2015 год на Окръжен съд Варна.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.