ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№595

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  16.10.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 472/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.Г. *** срещу разпореждане от 30.08.2017 год на Окръжен съд Варна за издаване на изпълнителен лист по гр.д. № 81/2017 год на ВОС. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна. Посочва, че с определение № 366/08.02.2017 год  по същото дело е бил освободен от заплащане на държавна такса.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определение № 1119/26.04.2017 год по гр.д. № 81/2017 год на ВОС производството по делото е прекратено поради недопустимост на иска и ищецът е осъден да заплати в полза на Окръжен съд Варна сумата 1462,96 лв, представляваща дължимата държавна такса по иска. Определението е влязло в сила – потвърдено е с определение № 305/23.05.2017 год по в.ч.гр.д. № 233/2017 год на Апелативен съд Варна и не е допуснато до касация с определение № 284/27.07.2017 год по ч.гр.д. № 2669/2017 год на ВКС на РБ, III г.о.

Съгласно чл. 73 ал.3 от ГПК държавната такса се събира предврително при завеждането на иска. В изключителни случаи страната може да бъде освободена от това задължение при наличие на предпоставките по чл. 81 от ГПК, както това е станало с определение № 366/08.02.2017 год. Целта на посочената разпоредба е да се осигури достъп до правосъдие на лица в затруднено материално положение при защитата на техни права и законни интереси. В същото време, когато предявеният иск бъде отхвърлен, или производството бъде прекратено поради неговата недопустимост (както е в настоящия случай), разноските по неоснователно предизвикания съдебен процес се възлагат в тежест на ищеца - чл. 78 ал.2,3 и 4 от ГПК. Това се отнася и за случаите, когато претенцията на лицето, получило правна помощ бъде отхвърлена – чл. 78 ал.7 от ГПК. Същата процесуална санкция трябва да понесе и ищецът, който е бил освободен от предварително заплащане на държавна такса, когато искът му бъде отхвърлен, или производството по него бъде прекратено поради недопустимост.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 30.08.2017 год на Окръжен съд Варна за издаване на изпълнителен лист по гр.д. № 81/2017 год на ВОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.