ОПРЕДЕЛЕНИЕ 588

гр. Варна,    09.09.2015г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                           ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 473/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от И.М.А. с настоящ адрес в САЩ чрез адв. Цв. К. *** против разпореждане № 755/21.07.15г. по в.ч.гр.д. № 339/15г. на ОС-Шумен, с което е върната подадената от същия жалбоподател частна касационна жалба вх. № 3660/08.07.15г. против определение № 307/01.07.15г. по същото дело. Излага се, че определението е неправилно, тъй като чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК е изключение от принципа по чл. 274, ал. 4 от ГПК, поради което и е неотносимо изменението на чл. 280, ал. 2, т. 2 от ГПК, в сила от 07.07.15г. Претендира се отмяна на разпореждането и разглеждане по същество на частната касационна жалба.

Тъй като прекратяването на исковото производство е станало преди изпращането на препис от исковата молба до ответника, то и препис от частните жалби /по арг. от чл. 129, ал. 3 от ГПК/ не е изпращан на насрещната страна.

По отношение компетентността на настоящия съд – на основание чл. 274, ал. 2 от ГПК съобразно изменението му с ДВ, бр. 50 /03.07.15г. /така и разпореждане № 246/07.08.15г. на председателя на ІV г.о. по преписка вх. № 9863/06.08.15г. на ВКС и писмо изх. № 269/02.09.15г. на Заместник-председателя на ВКС, и ръководител на ГК/.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес, при удовлетворяване изискванията за надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

С влизането в сила на 07.07.15г. на изменението на чл. 280, ал. 2 от ГПК, е въведено ново ограничение на касационното обжалване като не подлежат на такова и решенията на въззивните съдилища по брачни искове. Съобразно нормата на чл. 274, ал. 4 от ГПК, не подлежат на обжалване с частна жалба пред ВКС и определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.

С определение № 307/01.07.15г. по в.ч.гр.д. № 339/15г. ШОС е потвърдил определението на ШРС по гр.д. № 1214/15г., с което е било прекратено производството именно по иск по чл. 49 от СК за развод – брачен иск. Частната КЖ против това определение е била подадена на 07.07.15г., т.е. при действието на новата редакция на чл. 280, ал. 2 от ГПК. С нормата на § 14 от ПЗР ЗИД на ГПК, ДВ, бр. 50/15г. е посочено, че подадените преди влизането в сила на изменителния закон касационни жалби се разглеждат при старите условия и ред. По аргумент за противното – подадените след влизането в сила на изменението касационни жалби /вкл. и частни такива/ следва да се разглеждат по новия ред, съобразявайки и новите ограничения по чл. 280, ал. 2 от ГПК.

С оглед на горното следва да се приеме, че депозираната частна КЖ вх. № 3660/08.07.15г. на ШОС /изпратена по пощата на 07.07.15г./ е недопустима, тъй като определението на въззивния съд е станало необжалваемо на осн. чл. 274, ал. 4 вр. чл. 280, ал. 2, т. 2 от ГПК, поради което и обжалваното разпореждане за връщането й е законосъобразно. Частната жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение

Настоящият състав на съда съобрази, че дължимата за настоящото обжалване ДТ от 15лв. по указание на ШОС е внесена по сметка на ВКС, поради което и следва да се предприемат служебно от счетоводството на ВАпС действия по изискването от ВКС на извършването на превод по наша сметка на посочената сума.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба, подадена от И.М.А. с настоящ адрес в САЩ чрез адв. Цв. К. *** против разпореждане № 755/21.07.15г. по в.ч.гр.д. № 339/15г. на ОС-Шумен, с което е върната подадената от същия жалбоподател частна касационна жалба вх. № 3660/08.07.15г. против определение № 307/01.07.15г. по същото дело.

Препис от определението да се връчи на гл. счетоводител на Апелативен съд-Варна, който да предприеме действия по изискването от ВКС на извършването на превод по наша сметка на сумата от 15лв., внесена с вносна бележка по банковата сметка на ВКС от И.М.А., за което по делото е представена разписка № 02000356076186/30.07.15г. на EasyPay.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателя, пред ВКС, при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: