ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

603

гр.Варна,30.09.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 30.09.2016 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

        ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 473 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1 т.1 ГПК и е образувано по частна жалба вх. № 26073 от 27.08.2015 г., подадена от „Иконт” ООД и по частна жалба вх. № 27677/14.09.2015 г. от Г.С. –П., Т.П., „Теора” ООД, ЕТ „Терра-Лекс –Г.С.” и Я.  П. против определение № 2973 от 18.08.2015 г., постановено по в.гр.д. № 1995/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което са оставени без разглеждане въззивните им жалби срещу действията на частен съдебен изпълнител Станимира Данова, изразяващи се в провеждане на публична продан на недвижими имоти по изп.дело № 20127180403191.

Жалбоподателите са навели оплаквания за неправилност на обжалваното определение по съображения за нарушения на процесуалните норми, за противоречие с материалния закон и необоснованост на съдебния акт, като са молили за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за разглеждане на жалбите срещу действията на съдебния изпълнител по същество.

В жалбата си „Иконт” ООД е посочил следното: окръжният съд неправилно не преценил жалбата му като подадена в качеството му на трето лице; коментирал служебно известни му актове по други дела, преди те да са влезли в сила, като обсъдил и неотносима към предмета на настоящото дело жалба на ипотекарен гарант; не разгледал, проверил и изяснил всички сочени от страните доказателства и без да направи собствен анализ, възприел напълно мотивите на съдебния изпълнител, като така достигнал до неправилния извод за недопустимост на жалбата му. Изложил е подробни оплаквания по същество срещу действията на съдебния изпълнител, идентични с наведените в жалбата му пред окръжния съд.

В жалбата си, Г.С. –П., Т.П., „Теора” ООД, ЕТ „Терра-Лекс –Г.С.” и Я.  П. са посочили следното: окръжният съд неправилно обсъждал и ценил невлезли в сила актове по други дела, образувани по жалби на страните срещу действията на съдебния изпълнител, както и обсъждал неотносима към настоящото производство жалба на ипотекарния гарант Я.П.; окръжният съд не обсъдил събраните по делото доказателства, възприел мотивите на съдебния изпълнител и така достигнал до неправилния извод за недопустимост на жалбите им; съдът не съобразил, че Я.П., като собственик на идеални части от продавания имот, може да  обжалва постановлението за възлагане от 30.04.2015 г. и не е дал на същата възможност да изложи съображенията си за незаконосъобразност на действията предхождащи провеждането на публичната продан и възлагането на имота на 30.04.2015 г. Изложили са оплаквания по същество срещу действията на съдебния изпълнител, идентични с наведените пред окръжния съд.

Взискателят „Юробанк България” АД не е подал отговор на жалбите.

Частните жалби са подадени в срок, от лица с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за тях, редовни са и допустими, а разгледани по същество – неоснователни по следните съображения:

Производството пред окръжния съд е било образувано по жалби с вх. № 4724/ 05.05.2015 г. на Г.С. – П., Т.П., „Теора” ООД, ЕТ „Терра-Лекс –Г.С.” и Я.  П. и с вх. № 4725/05.05.2015 г. на „Иконт” ООД против действията на частен съдебен изпълнител С. Д., изразяващи се в провеждане на публична продан на недвижим имот по изп.дело № 20127180403191.

Г.С. – П., Т.П., „Теора” ООД, ЕТ „Терра-Лекс –Г.С.” са длъжници по изпълнителното дело, Я.  П. – е конституирана като ипотекарен длъжник, а „Иконт” ООД – е трето на изпълнителното дело лице. Изпълнителното дело е образувано по молба на взискателя „Юробанк” АД за събиране на парично вземане от длъжниците Г.С. – П., Т.П., „Теора” ООД, ЕТ „Терра-Лекс –Г.С.” по издаден в полза на банката изпълнителен лист, като изпълнението е насочено срещу ипотекираните от „Теора” ООД и от Я.  П. недвижими имоти.

С обжалваното определение, окръжният съд е оставил без разглеждане въззивните жалби и е прекратил производството по делото по съображения за идентичност на наведените оплаквания и обжалваните действия на частния съдебен изпълнител по настоящото дело с тези по жалбите, предмет на две предходни дела, съответно с №№ в.гр.д. № 1640/2015 г. и в.гр.д. № 2340/2015 г., двете по описа на ВОС, като по отношение на жалбата на Я.П. е изложил и допълнителни съображения за недопустимост - необжалваемост на атакуваните от нея действия на съдебния изпълнител.

Настоящата инстанция, след като извърши служебна проверка установи, че към настоящия момент производствата по двете предходни дела, образувани по жалбите на същите страни срещу действията на съдебния изпълнител са приключили с влезли в сила определения на апелативния съд по ч.гр.д.№ 472/2015 г. и по ч.гр.д.№ 628/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд и с тях са били потвърдени определенията на окръжния съд за оставяне без разглеждане на жалбите и за прекратяване на производството по делата. И по двете дела не е налице влязъл в сила акт на съда, ползващ се със сила на пресъдено нещо, който да препятства в момента разглеждането на заведените пред окръжния съд жалби срещу действията на съдебния изпълнител, предмет и на настоящото производство.

Производството пред окръжния съд, обаче правилно е било прекратено и обжалваното определение като краен резултат е правилно по следните съображения:

В жалбата си пред окръжния съд, жалбоподателите Г.С. – П., Т.П., „Теора” ООД, ЕТ „Терра-Лекс –Г.С.” и Я.  П. са навели оплаквания срещу действията на съдебния изпълнител във връзка с процедурата по провеждане на публичната продан на недвижими имоти (от 27.03.2015 г. до 27.04.2015 г.), като са твърдяли следното: не бил спазен процесуалния ред, предхождащ самата публична продан, като при описа и при обявяването на проданта на имотите, не били съобразени действителните права на собственост на длъжника и разпределението на идеалните части от земята за всеки от отделните обекти; в обявлението за публичната продан некоректно били посочени 2 бр. магазини, хотел и ресторант, докато в комплекса имало 4 бр. магазини, хотел и ресторант; съдебният изпълнител дал еднаква оценка на три магазина, които се различавали по площ и търговски характеристики; в обявлението за публичната продан не било обявено времето, през което имотът може да бъде преглеждан; уведомленията по изпълнителното дело, адресирани до длъжника „ТЕОРА” ООД, не били връчвани чрез двамата му управители, които само заедно го представлявали; в протокола за опис от 20.08.2014 г. не било посочено качеството, в което Г.С. е присъствала; оспорили са подписите на получатели върху призовките от 13.08.2014 г. до Я.П. и „ТЕОРА” ООД, като поставени от Я.П.  и от представител на дружеството; оспорили са и протокола за опис на недвижими имущество от 20.08.2014 г., протокола за опис на движимо имущество от 20.08.2014 г., като неистински документи, защото не били изготвени на място, не били предложени за подпис на присъствалата Г.П. и на вещото лице и не били предоставени за запознаване и за възражения на страните, като в тази връзка са заявили искане за откриване на производство за проверка на истинността им.

В жалбата си пред окръжния съд, „ИКОНТ” ООД (като притежател на подвижна тента, разположена в поземления имот, върху който са построени обектите, предмет на принудителното изпълнение) също е навел оплаквания срещу действията на съдебния изпълнител във връзка с процедурата по провеждане на публичната продан на недвижими имоти (от 27.03.2015 г. до 27.04.2015 г.), като твърдяните в жалбата му пороци са напълно идентични с изложените в първата жалба.

По жалбата на длъжниците Г.С. – П., Т.П., „Теора” ООД, ЕТ „Терра-Лекс –Г.С.”, включително и на ипотекарния гарант Я.  П., който в това му качество има правото да обжалва действията на съдебния изпълнител, които подлежат на обжалване от длъжниците:

Новият ГПК не предоставя възможност за обжалване на всички действия на съдебния изпълнител /както предвиждаше стария ГПК/, а само на конкретно визирани в закона такива и то на изчерпателно посочени основания. Затова, в качеството на длъжници и ипотекарен гарант, настоящите жалбоподатели са могли да обжалват, съгласно чл. 435, ал.2 ГПК, постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смятат за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването им от имот, поради това, че не са уведомени надлежно за изпълнението, а според ал.3 - постановлението за възлагане, което може да се обжалва само от лице, внесло задатък, както и от длъжника, респ. съпруга недлъжник по силата на чл. 503, ал.3 ГПК, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършена надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. На обжалване подлежи и разпределението съгласно чл. 462 ГПК.

Настоящата хипотеза, при която се обжалват действията по подготовката на публичната продан - описа, включително и поради оплакванията за погрешно описание на имотите и на правата на собственост, обявлението за публичната продан и неговото съдържание, оценката на трите магазина, за ненадлежно връчване на книжата на длъжника „Теора” ООД и на призовките за принудително изпълнение до „Теора” ООД и Я.П., изобщо не попадат измежду изброените по – горе действия на съдебния изпълнител, които длъжниците (ипотекарния гарант) могат да обжалват и следователно тази жалба е недопустима. Тя изобщо не може да бъде квалифицирана и като жалба на длъжник срещу отстраняването му от имот, поради ненадлежно уведомяване за изпълнението, защото относими към подобна хипотеза твърдения, изобщо не са излагани в жалбата пред окръжния съд, а и в настоящата жалба. Не се обжалва и постановлението за възлагане от 30.04.2015 г., което действие е било предмет на самостоятелно обжалване от „Теора” ООД по в.гр.д. № 2340/2015 г. на ВОС. Такова обжалване на постановлението за възлагане от 30.04.2015 г. ипотекарният гарант Я.П., въпреки правото й на това, също не е заявила и съдът не е имал задължение да разглежда. Затова и оплакванията в жалбата пред настоящата инстанция в тази насока са неоснователни.

По жалбата на третото лице „ИКОНТ” ООД:

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал.4 от ГПК, трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Постановлението за възлагане, според чл. 435, ал.3 от ГПК, може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Твърдения в жалбата пред окръжния съд, попадащи в посочените хипотези на обжалваеми действия на съдебния изпълнител, изобщо не са били заявени. Собствената на третото лице тента (движима вещ) не е била предмет на изпълнението. Тя не е била описвана и предавана, поради което това трето лице не е било засегнато от изпълнението и жалбата му е недопустима. В този смисъл неоснователни са оплакванията в настоящата жалба и те следва да бъдат оставени без уважение.

Предвид изложеното, като е приел жалбите за недопустими, оставил ги е без разглеждане и е прекратил производството по делото, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2973 от 18.08.2015 г., постановено по в.гр.д. № 1995/2015 г. по описа на Варненския окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: