ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 608

 

                                     30.09.2019 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 30 септември 2019 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

       Членове: Петя Петрова     

                        Мария Маринова                               

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д.№473 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 вр. чл. 279 ГПК и е образувано по частна жалба на З.З.И., подадена чрез адв. С.Г., против определение № 584/08.07.2019 г. по в.гр.д. № 422/2019 г. по описа на Добричкия окръжен съд, в ЧАСТТА, с която е прекратено производството по същото дело по жалбата й против решение № 331/18.03.2019 г. по гр.д. № 2500/2016 г. на Добричкия районен съд и е оставена без разглеждане жалбата й.

Жалбоподателката е настоявала, че определението на окръжния съд е неправилно – незаконосъобразно по изложени съображения за наличието на правен интерес от обжалване на постановеното от районния съд решение, доколкото то било произнесено по непредявен иск. Молила е за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за продължаване на въззивното производство по въззивната й жалба.

Въззиваемата страна „София Комерс Заложни“ АД, чрез адв. Е. К., е депозирал писмен отговор, с който е оспорил частната жалба и по съображения за неоснователността й е молил за отхвърлянето й, както и за присъждане на сторените в настоящото производство разноски.

Частната жалба е подадена в срок от страна с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за нея, редовна е и допустима, а разгледана по същество и след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 С решение №331/18.03.2019г. по гр.д.№2500/2016г. на Добричкия районен съд е бил уважен предявения от З.З.И. против „София комерс заложни къщи” АД отрицателен установителен иск по чл.124 ГПК, че ищцата З.З.И. не дължи на ответника „София комерс заложни къщи“ АД сумата 1 250 лева, част от общо 3 597.87 лева по акт за начет от 08.05.2012 г. За да постанови този резултат, районният съд е приел, че сумата не се дължи поради плащането й, чрез сключване на Договор за заем на 11.06.2012 г., обективиран в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 79, том V, рег. № 6248, дело № 828/11.06.2012 г. на нотариус с рег.№160 и район на действие ДРС.

Настоящата жалбоподателка е подала пред окръжния съд въззивна жалба срещу решението на районния съд, с което на практика искът й по чл. 124 ГПК е бил изцяло уважен  и е била постановена недължимостта на твърдяната сума, поради което и тя не разполага с правен интерес да обжалва това решение. Съображенията на районния съд и мотивите за недължимост на сумата, с които тя не е съгласна, не подлежат на самостоятелно обжалване. Оплакванията за произнасяне на районния съд по различно от заявеното от нея основание за недължимост на сумата, дори и възприето  като такова за недопустимост на постановеното първоинстанционно  решение (съобразно изложеното в настоящата частна жалба), с оглед благоприятния за ищцата резултат отново не обосновава правен интерес от обжалването. Освен това, за допустимостта на решението на районния съд в обжалваната  му от насрещната страна част (доколкото е подадена въззивна жалба от ответника), въззивната инстанция следи служебно. При липсата на правен интерес от обжалване, въззивната жалба на З.З.И. против решението на районния съд е била недопустима и не е подлежала на разглеждане от окръжния съд. Като е постановил прекратяване на производството в тази част, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който не страда от визираните в частната жалба пороци и следва да бъде потвърден.

Доказателства за сторени разноски от насрещната страна няма по делото, поради което и такива не се присъждат.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 584/08.07.2019 г. по в.гр.д. № 422/2019 г. по описа на Добричкия окръжен съд в ЧАСТТА, с която е прекратено производството по същото дело по жалбата на З.З.И. против решение № 331/18.03.2019 г. по гр.д. № 2500/2016 г. на Добричкия районен съд и е оставена без разглеждане жалбата й.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: