ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Гр.Варна, …07…..октомври   2013  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на седми октомври 2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

         ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ

               ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова, в.ч.гр.д. № 474 по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано, по изпратена по компетентност от  окръжния съд, с разпореждане № 9855/30.09.2013 г., постановено по гр.д. № 474/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, молба вх. № 28601/26.09.2013 г. на Г.Н.Б., подадена чрез адв. С.К., за освобождаване от държавна такса за въззивно обжалване на решението по гр.д. № 3549/2012 г. на ВОС.

Съдът, като взе предвид данните по делото намира следното:

В съответствие с разпоредбата на чл. 262 ГПК, в компетентността на първоинстанционния съд е проверката за редовността на въззивната жалба с оглед изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, включително и дали по делото е приложен документ за внесена държавна такса за въззивното обжалване.

Според чл. 83, ал.2 от ГПК, такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят.

Молбата за освобождаване от държавна такса  се подава до съда, който трябва да администрира жалбата и той е компетентния да я разгледа. Без значение е обстоятелството по чия сметка следва да бъде платена таксата. На възивния съд следва да се изпрати редовна въззивна жалба, което означава, че към същата следва да има приложен документ за внесена държавна такса, или евентуално акт на администриращия съд, с който той е признал, че страната няма достатъчно средства да я плати.

В настоящия казус, молбата е била адресирана до възивния съд и  администриращият първоинстанционен съд не я е разгледал, а изпратил по компетентност. С оглед изложеното, молбата за освобождаване от заплащане на държавна такса по въззивната жалба, следва да бъде върната на окръжния съд за разглеждане и произнасяне по нея, а настоящото производство следва да бъде прекратено /в този смисъл е определение № 251 от 14.05.2012 г., постановено по ч.гр.д. № 206/2012 г. на ВКС, I г.о./

По изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 474/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд.

ИЗПРАЩА делото на Варненския окръжен съд за произнасяне по молба  вх. № 28601/26.09.2013 г. на Г.Н.Б., подадена чрез адв. С.К., за освобождаване от държавна такса за въззивно обжалване на решението по гр.д. № 3549/2012 г. на ВОС.

Определението не може да се обжалва.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: