ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№   644/ 01.10.2014 г.  гр. Варна

 

Апелативен съд - Варна                                 Гражданско отделение

На       01 октомври                                                             2014 год.

в закрито заседание в следния състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛСЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕМАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                  ПЕТЯ ПЕТРОВА

Като разгледа докладваното от  С. Илиева в. частно гражданско дело №  474 по описа за 2014 година.

 

Производството е по чл. 278 от ГПК, образувано по жалбата на М.Х.Т. – управител на Д ЗЗД Консорциум „Н.И.М.Строй Груп” чрез адв. Д. М. срещу определението на Шуменския окръжен съд № 381/31.07.2014 г., постановено по в. гр. д. № 396/2014 г., с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу постановление от 29.05.2014 г. по изп. д. № 20147750400085 на ЧСИ с рег. № 775, оставящо без уважение молбата му за вдигане на наложения запор върху половината от средствата по банковата сметка на дружеството при „Токуда Банк” АД, и производството по делото е прекратено. Жалбоподателят навежда оплаквания за незаконосъобразност  на обжалваното определение и моли същото да бъде отменено и жалбата му уважена.

В срока по чл. 276 от ГПК срещу частната жалба е  постъпил писмен отговор от ответната страна, в който подробно се излага становище за нейната неоснователност. Претендира се присъждане и на направените разноски по приложени списък и доказателства.

Безспорно е, че жалбоподател е консорциум, който представлява обединение на две търговски дружества.

Законодателят е предвидил два различни режима за уреждане статута на консорциума по ТЗ: - единият по реда на гражданското дружество, съгласно чл. 357 и сл. ЗЗД, а другият - по реда на търговското дружество, във формата на което е организиран консорциумът. В първата хипотеза обединението на юридическите лица консорциумът следва да има организационната форма на съответното търговско дружество и да е вписан в търговския регистър в тази форма, като едно от видовете дружества, изчерпателно изброени в чл. 64, ал. 1, т. т. 1-5 ТЗ.  А във втората хипотеза  обединението на юридическите лица – консорциумът - не е правосубектно и се регламентира изцяло от разпоредбите на ЗЗД.

Настоящото производство е образувано по частна жалба от Д ЗЗД Консорциум „Н.И.М.Строй Груп”, учреден като гражданско дружество по чл. 357 и сл. ЗЗД. Учреденото по ЗЗД гражданско дружество не е правосубектно, не е юридическо лице с отделно имуществено единство и органи, поради което не може да бъде носител на права и задължения, вкл. да бъде страна по делото. Не съществува и законова възможност, позволяваща на съдружник в гражданското дружество да представлява дружеството, тъй като то не е субект на правото.

По изложените съображения частната жалба е подадена от ненадлежна страна и се явява недопустима, поради което настоящото производство следва да бъде прекратено.

          На основание чл. 78, ал. 4 от ГПК дружеството-жалбоподател следва да заплати направените от ответната страна разноски в размер на 200 лева – адвокатски хонорар.

          Водим от гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по в. ч. гр. д. № 474/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд.

          ОСЪЖДА дззд Консорциум „Н.И.М.Строй Груп” – гр. Шумен, БУЛСТАТ 176362978 да заплати на „Ди Ай ДИ-Билдинг” ЕООД-Шумен сумата от 200 /двеста/ лева – разноски за адв. Възнаграждение по делото.

          Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                      2.