П Р О Т О К О Л

 

19.10.2016 г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение на деветнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

МАРИЯ МАРИНОВА

СЕКРЕТАР В.Т.

 

сложи за разглеждане докладваното от председателя на състава в.гр. дело № 474 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

Въззивникът „ОПАКОВЪЧНО СТЪКЛО” ЕООД гр.Пловдив, с представляващ Н.Н.Н., редовно призован, не изпраща представител.

Въззиваемата страна „НОВО СТЪКЛО” ЕАД гр.Нови Пазар, с представляващ Ф.Ц., редовно призована, представлява се от адв.Б.С., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

 

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва молба, депозирана в съда на 18.10.2016 г. от „Опаковъчно стъкло” ЕООД, подадена от управителя му Н.Н.Н., с която на основание чл.119, ал.2 от ГПК /отм./ е направил изявление за отказ от предявените по делото искове и моли да се прекрати делото, ведно с всички правни последици, с обезсилване с обратна сила, включително постановеното първоинстанционно съдебно решение.

Към тази молба е приложена и молба от въззивника, в която е отправено искане да се отложи настоящото производство с 30 дни, поради воденето на преговори между страните за приключване на делото с извънсъдебно споразумение, заради което е необходимо допълнителен срок.

 

Съдът докладва молба от въззиваемата страна, депозирана в съда на 18.10.2016 г., с която е потвърдено воденето на преговори между страните и е отправено искане делото да бъде отложено с 30 дни, с оглед постигане на извънсъдебното споразумение.

 

АДВ.С.: Аз поддържам така направеното искане за отлагане на делото с 30 дни за постигане на споразумение поради това, че такива бяха уговорките в мое присъствие заедно с управителя на „Опаковъчно стъкло”. Но след като е пусната и молбата за отказ от иска предоставям на съда.

Не сме постигнали споразумение, към настоящият момент сме в преговори за постигане на споразумение. В този случай си запазвам правото да упражня възможността да поискам в срока по чл.192, ал.4 от ГПК /отм./ присъждане на разноските по настоящото дело.

 

Съдът, след като съобрази, че е налице изходяща от представляващия ищцовото дружество управителя Н.Н.Н. молба, с която е направено изявление за отказ от иска намира, че е налице хипотезата на чл.119, ал.2 от ГПК /отм./, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 338/21.12.2013 год. по гр.д. № 196/2012 год. на Окръжен съд гр. Шумен и ПРЕКРАТЯВА въззивното и първоинстанционното производство поради отказ от иска, на основание чл.119, ал.2 от ГПК /отм./

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седем дневен срок от днес за въззиваемата страна и от съобщението до въззивника пред ВКС с частна жалба.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.50 часа.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

                                              

                                               СЕКРЕТАР: