ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

561

 

гр.Варна, 21.09.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 21 септември  2018 г. в закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  Петя Петрова

                                                                                         Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 474 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 278 ГПК и е образувано по въззивна частна жалба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, подадена чрез държавен инспектор в ТД –Варна Г. Д. – Г., против определение № 2214/31.08.2018 г., постановено по ч.гр.д. № 1959/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната молбата на комисията за допускане обезпечение на бъдещи искове и е прекратено производството по делото. Комисията е навела твърдения, че определението е неправилно – незаконосъобразно по изложени подробни съображения за допустимостта на молбата за обезпечение предвид взетото решение от комисията в предвидения от закона състав. Молила е за отмяна на определението и връщане на делото на окръжния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Подадено е искане от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по реда на чл.37 от ЗОПДНПИ/отм./, вр. §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ, вр. чл.390, ал.1 от ГПК за допускане обезпечение на бъдещ иск против Р.С.М. и К.З.Й. на осн. чл.74 от ЗОПДНПИ/отм./.

На осн. чл.11, ал.1, т.1, вр. чл.21, ал.2 и чл.37, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./, вр. §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ е взето от КПКОНПИ решение № 658/22.08.2018 г. за образуване на производство по ЗОПДНПИ /отм./ срещу Р.С.М. и К.З.Й., както и за внасяне на искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск срещу тях с цена 98 333,11 лв. за отнемане в полза на държавата на посоченото в решението незаконно придобито имущество чрез налагане на обезпечителни мерки – запори върху банкови сметки.

При постановяване на горепосоченото решение № 658/22.08.2018 г. КПКОНПИ (комисията) е действала в състав - председател, заместник-председател и един друг член, като решението е взето с единодушие от тези трима членове, мотивирано и подписано от същите.

Съгласно чл.8, ал.1 от ЗПКОНПИ комисията е колективен орган, който се състои от петима членове - председател, зам-председател и трима други членове. Съгласно чл.13, ал.2, изр.1 от ЗПКОНПИ решенията на комисията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове. Изискване за пълен кворум (/петчленен) за провеждане на заседанията на този колективен административен орган не е въведено в закона. Съгласно чл.163, ал.1 от Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация (приет на осн. чл.23 от ЗПКОНПИ, обн.ДВ, бр.55/18г., в сила от 03.07.2018 г.) заседанията на комисията се считат редовни, ако на тях присъстват най-малко трима от членовете на комисията, съгласно ал.6 комисията се произнася с решения с явно гласуване, взети с мнозинство повече от половината от членовете, а съгласно ал.8 и ал.9 решенията се подписват от всички членове, участвали в гласуването и се считат за взети, след като са подписани от присъстващите членове.

Аналогична като горецитираната е била и предходната уредба, а именно в чл.11, ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.) и чл.30 от Правилник за устройството и дейността на КОНПИ и на нейната администрация (обн.2013г., отм. 03.07.2018г.), както и в чл.13, ал.3 от ЗОПИППД (отм.) и чл.36 от Правилник за устройството и дейността на КУИППД (обн. 2008г., отм.2013г.). По приложението на последните две норми е формирана съдебна практика - определение №382/12.11.2008г. по ч.гр.д.№1969/08г., ВКС, ІV гр.о. (въз -произвеждано и в последващи актове на ВКС по същия поставен въпрос).

Няма основание да се приеме, че цитираната норма от сега действащия Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация е в противоречие с разпоредбите на ЗПКОНПИ.

Предвид гореизложеното съдът приема, че при постановяването на решение № 658/22.08.2018 г. КПКОНПИ е действала в предвидения в закона състав и с изискуемото мнозинство. При надлежно постановено решение за образуване на производство по ЗОПДНПИ (отм.), вр. §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ и за внасяне на искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск, първоинстанционният съд е бил надлежно сезиран и образуваното пред него производство е допустимо. Като е достигнал до различен резултат, окръжният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен, а делото – върнато за продължаване на производството по него.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 2214/31.08.2018 г., постановено по ч.гр.д. № 1959/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд и ВРЪЩА делото на окръжния съд за продължаване на производството по него.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: