ОПРЕДЕЛЕНИЕ

623

Гр. Варна, 29__.09.2014 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в разпоредително съдебно заседание на _29_.09. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 като разгледа докладваното от съдията П. Христова

 въззивно гражданско дело № 475 по описа за 2014-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по въззивна жалба срещу решение № 129/16.05.2014 год. по гр.д. 166/2013 год. на ОС Добрич, подадена от И.К.Ш. и К.Н.И., с което са ОТХВЪРЛЕНИ ПРЕДЯВЕНИТЕ ОТ ТЯХ ИСКОВЕ срещу „Левал” ООД, гр. Добрич, по чл. 59 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.

Съдът констатира, че в диспозитива са посочени различни размери на предявените искове от описаните в мотивите на решението: в мотивите е посочено, че са предявени искове с обща цена от 50934,92 лв., от които главницата е в размер на 43974 лв., а лихвата – 6990,92 лв. В диспозитива на решението е посочен размер на главницата от 50934,92 лв., при същия размер на лихвата, или излиза, че съдът се е произнесъл по искове с обща цена от 57924,92 лв.

Противоречието между мотиви и диспозитив представлява ОФГ, поради което и делото следва да се върне на ОС Добрич за постановяване на коректен диспозитив, от който да става ясно по искове с какъв размер се е произнесъл съдът.

Въззивното производство следва да се прекрати, а делото да се върне на ДОС.

С оглед на горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА.

ИЗПРАЩА делото на ДОС за провеждане на производството по ОФГ, след което делото да се върне на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: