ОПРЕДЕЛЕНИЕ

627

10.10.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10.10. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 476 по описа за 2016 година:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал.1 от ГПК.

Образувано по частна жалба срещу определение № 308/29.07.2016 г. по гр.д. 278/2016 по описа на ОС Шумен, подадена от: „ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ” АД, гр. Варна, ЕИК 104518621, с което е оставено без уважение възражението им за неподсъдност на спора по гр.д. 278/2016 год. пред ОС Шумен. 

Аргументите в жалбата са, че неправилно съдът се е позовал на чл. 115 ГПК, тъй като исковете са по чл. 50 ЗЗД и липсва местоизвършване на деянието. Направено е искане за уважаване на възраженията за местна подсъдност на спора по седалището на ответника. Претендират се разноски за настоящото производство в размер на 240 лв. за адвокатски хонорар и 15 лв. д.т. Направено е възражение в условията на евентуалност за прекомерност по отношение на разноските на насрещната страна.

Срещу ЧЖ е постъпил писмен отговор от насрещната страна – ищецът по делото „Чалъкови 2008” ЕООД, гр. Върбица, ЕИК 200269262. Оспорва се допустимостта на определението, като се твърди, че въпросът за местната подсъдност е вече повдигнат и решен с влязъл в сила съдебен акт по гр.д. 183/2014 год. на РС Преслав. Оспорват се аргументите в частната жалба и се излагат съображения за приложимост на хипотезата на чл. 115 ГПК. Претендират се разноски в размер на 240 лв. адвокатски хонорар.

Съдебният акт е от категорията на обжалваемите по смисъла на чл. 274, ал.1, т.2 от ГПК, вр. с чл. 121 ГПК. Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искове на „Чалъкови 2008” ЕООД, гр. Върбица, срещу „Енерго-про мрежи” АД, гр. Варна, за вреди от пожар в сграда, собствена на ищеца, причинен от късо съединение между проводниците в уличната електропреносна мрежа, с правно основание чл. 50 ЗЗД. По исковата молба са разменени книжа и ответникът е направил с отговора си възражение за местна неподсъдност на спора на ОС Шумен и е поискал делото да се гледа по местонахождение на седалището му в гр. Варна.

С атакуваното определение от 29.07.2016 год. ОС Шумен е оставил без уважение направеното възражение за местна подсъдност на спора пред ОС Варна.

Възражението за подсъдност е направено в срок и е допустимо, въпреки разрешаване на подобен спор в друго съдебно производство между страните, доколкото настоящото производство е самостоятелно.

По съществото възражението е неоснователно.

Не е била спорна квалификацията на иска по чл. 50 ЗЗД, за вреди от вещ, собственост на ответника.

Основният аргумент на жалбоподателя касае възможността да се приложи изборната подсъдност по чл. 115 ГПК по отношение на претенции за непозволено увреждане, целящи ангажиране на обективната отговорност на ответника, и в частност при хипотезата на чл. 50 ЗЗД, където не може да се говори за местоизвършване на деянието.

Разпоредбата на чл. 115 ГПК е приложима по отношение на всички състави на непозволено увреждане от чл. 45 ЗЗД – чл. %+ ЗЗД. Понятието „местоизвършване на деянието” подлежи на тълкуване в хипотезите, ангажиращи обективна отговорност на ответника и касае мястото на настъпване на вредоносните последици, което в случая безспорно е в района на ОС Шумен.

Ищецът е този, на когото законът е дал право да упражни правата си при условията на алтернативна местна подсъдност по чл. 115 ГПК. При това положение, възражението за местна подсъдност на спора по седалище на ответника е неоснователно.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден.

На ответника по ЧЖ следва да се присъдят разноски за настоящото производство в размер на 240 лв. за адвокатски хонорар. Направеното възражение за прекомерност в ЧЖ е неоснователно и следва се остави без уважение.

Водим от горното, ВАпС

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 308/29.07.2016 г. по гр.д. 278/2016 по описа на ОС Шумен, с което е оставено без уважение възражението на , подадена от: „ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ” АД, гр. Варна, ЕИК 104518621, за неподсъдност на спора по гр.д. 278/2016 год. пред ОС Шумен.

ОСЪЖДА „ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ” АД, гр. Варна, ЕИК 104518621 ДА ЗАПЛАТИ на „Чалъкови 2008” ЕООД, гр. Върбица, ЕИК 200269262. направените разноски за адвокатски хонорар в настоящото производство в размер на 240 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: