ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№596

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  16.10.2017 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 476/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Я.А.П. срещу решение № 978/16.06.2017 год по в.гр.д. № 1251/2017 год на Окръжен съд Варна, с характер на определение, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 11449/12.09.2016 год срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 30.04.2015 год, издадено от ЧСИ С.К.-Д. по изп.д. № ……. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което обжалваното действие на съдебня изпълнител бъде отменено.

В постъпилия отговор от „Юробанк България“ АД се изразява становище за недопустимост, евентуално – неоснователност на същата и искане за прекратяване на производството, респ-за потвърждаване на обжалвания съдебен акт.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е поддена в срок от легитимирна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството по изпълнителното дело е образувно по искане на взискателя „Юробанк България“ АД срещу длъжниците „Теора”ООД, гр.Варна, представлявано от управителите Т. Я. П. и Галина Я. С.-П.; Г. Я. Ст.-П. лично и в качеството й на ЕТ „Т.-Л.-Г. С.”, гр.Варна и Т. Я. П..

Принудителното изпълнение е насочено върху недвижим имот, собственост на длъжника „Теора“ООД, притежаван на основание нот.акт № 33, том III, рег.№ 4237, дело № 425/2001 год на нотариус О. Ш., а именно: търговски обект (бивш гараж съгласно нот.акт № 91, т.III, дело 507/1999 год на същия нотариус), находящ се в гр.Варна, ул.”Д-р П.”№66, със застроена площ по нотариален акт от 21 кв.м., при съответни граници, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1501.1126.2 с площ по скица от 15 кв.м., ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от 200 кв.м., представляващо имот пл.№ 6 в кв. 336 по плана на 9 микрорайон на гр.Варна.

За обезпечаване на вземанията на банката-кредитор по договора за банков кредит  от 06.06.2007 год са учредени ипотеки освен върху процесния имот, и върху други три недвижими имоти, собственост на длъжника „Т.“ ООД, както и върху три недвижими имота, собственост на ипотекарния гарант и настоящ жалбоподател Я.А.П..

От данните по делото е установено, че след преустройство на съществувалата в дворното място къща и гараж са обособени самостоятелните обекти с отделни собственици, всеки от които притежава и съответни ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж като принадлежност към правото им на собственост.

Въпреки, че жалбоподателката е учредила ипотека върху свои имоти като обезпечение по договора за кредит, те не са били обект на атакуваната публична продан. Притежаването от нея на идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж не я прави съсобственик на недвижимия имот, върху който е било насочено принудителното изпълнение. Тези общи части, включително и от дворната тоалетна (която не представлява самостоятелен обект), принадлежат в съответните ид.части на всички собственици в етажната собственост.

Неоснователно е оплакването в частната жалба, че липсва идентичност между имота, описан в постановлението за възлагане и този, посочен в плана на двора. Напротив, съдебният изпълнител обстойно е изследвал този въпрос, включително чрез справки от кадастъра и оглед на място от назначеното вещо лице.

От казаното дотук следва, че извършената публична продан не принадлежи на жалбоподателката, не засяга нейната правна сфера и поради това тя няма правен интерес да обжалва постановлението за възлагане.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че постановеното определение, с което жалбата е оставена без разглеждане като недопустима, е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 978/16.06.2017 год по в.гр.д. № 1251/2017 год на Окръжен съд Варна, с характер на определение, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 11449/12.09.2016 год срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 30.04.2015 год, издадено от ЧСИ С. К.. по изп.д. № 20127180403191.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.