О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

636/18.09.2015г.

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18. 09.2015г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№477/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.122 от ГПК.Образувано по повдигнат спор за подсъдност пред Варненски апелативен съд с определение №3094/02.09.2015г., постановено по гр.д.№1923/15г. по описа на ВОС, относно определяне на компетентния съд, който следва да разгледа исковете, по които е образувано гр.д.№1923/15г. по описа на ВОС, респ. гр.д.№3446/15г. по описа на ВРС.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

По подадена от К.А.Х. искова молба с вх.№8000/ 27.03.2015г. е образувано гр.д.№3446/15г. по описа на ВРС, ХVII състав.От ищ -цата се предявени искове с пр.осн. чл.26 от ЗЗД за: 1/ прогласяване нищож -ността на договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№160/91г., с който Д. А. Д.. и Ж. Д.Ж. продават на сина си Д. Ж. Д. 1/3 ид.ч. от дворно място, находящо се в гр.Варна, ул.”Д-р Селимински”№46, цялото с площ от 305 кв.м., съставляващо имот пл. №18, кв.249, ведно с построения в него гараж; 2/ прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№183/95г., само в частта му, с която Д. Ж. Д. продава на Н. Ж. М. и В. Г. М. 101, 6 кв.м. ид.ч./разликата над 110 кв.м. ид.ч. до посочените в акта 211, 6 кв.м. ид.ч./ от дворно място, находящо се в гр.Варна, ул.”Д-р Селимински”№46, цялото с площ от 305 кв.м., съставляващо имот пл. №18, кв.249; 3/ прогласяване нищожността на договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№50/04г., само в частта му, с която Н. Ж. М. и В. Г. .. продават на М.С.А. и Р. С. А. 101, 6 кв.м. ид.ч. /разликата над 110 кв.м. ид.ч. до посочените в акта 211, 6 кв.м. ид.ч./ от дворно място, находящо се в гр.Варна, ул.”Д-р Селимински”№46, цялото с площ от 305 кв.м., съставляващо имот пл.№18, кв.249.Предявен е и иск с пр.осн. чл.32, ал.2 от ЗС за разпреде - ление ползването на дворното място.

С определение №6208/18.05.2015г., постановено по гр.д.№3446/15г., ВРС е разделил производството по исковете с пр.осн. чл.26 от ЗЗД от производството по иска с пр.осн. чл.32, ал.2 от ЗС и исковете с пр.осн. чл.26 от ЗЗД са изпратени за разглеждане по подсъдност на ВОС, като е прието, че с оглед цената на исковете родово компетентен да се произнесе по тях като първа инстанция е окръжен съд.По така изпратеното по подсъдност производство е образувано пред ВОС гр.д.№1923/15г.С цитираното определение №3094/02.09.2015г. ВОС е повдигнал спор за подсъдност.

Цената на всеки един от трите предявени иска с пр.осн. чл.26 от ЗЗД на осн. чл.69, ал.1, т.4, вр. т.2 от ГПК, т.к. същите имат за предмет вещни права върху имот, се определя от данъчната оценка на недвижимия имот.Предмет на процес- ните три сделки - на първата изцяло, а за останалите две само в частите им, за които са предявени исковете, са 101, 6 кв.м. ид.ч. от дворно място /предмет на първия н.а. е и изграденият в дворното място гараж, но твърденията на ищцата относно това предявява ли се иск и по отношение на него не са уточнени за първата сделка, а са уточнени за втората и третата/, находящо се в гр.Варна, ул.”Д-р Селимински” №46, цялото с площ от 305 кв.м., съставляващо имот пл. №18, кв.249 по н.а., а по КККР, съставляващо имот с идентификатор 10135.3517. 372.Съгласно представеното удостоверение от 04.03.2015г. данъчната оценка на цялото дворно място с площ от 305 кв.м. е 13 712, 80лв., т.е. данъчната оценка на процесните 101, 6 кв.м. е 4 567, 94лв., която сума е и цената на предявените искове досежно процесните 101,6 кв.м. ид.ч. от дворното място.В случай, че първата сделка в частта й относно гаража също се атакува, то данъчната оценка на този обект, съгласно цитираното удостоверение е 7 488, 60лв.Видно е, че цената и на трите предявени иска с пр.осн. чл.26 от ЗЗД е под 25 000лв.С оглед горното и на осн. чл.104, т.4 от ГПК родово компетентен да се произнесе по същите като първа инстанция е Варненски районен съд, на който делото следва да бъде изпратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по предявените от К.А.Х. с ЕГН ********** *** с искова молба с вх.№8000/27.03.2015г., първоначално образувана в гр.д.№3446/15г. по описа на ВРС, ХVII състав, а впоследствие в гр.д.№1923/15г. по описа на ВОС, гр.о., искове с пр.осн. чл.26 от ЗЗД е Варненски районен съд, на който делото да бъде изпратено.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: