ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№1

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 04.01.2017 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

  МАРИЯ МАРИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 478/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от А.Л.Н. *** чрез процесуалния му представител адв. Ж.Я. *** срещу разпореждане № 6304/25.07.2016 год по в.гр.д. № 3344/2012 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната частна жалба вх.№ 20767/21.07.2016 год срещу определение № 1095/26.04.2016 год по същото дело за издаване на обратен изпълнителен лист. Частният жалбоподател оспорва извода на съда, че жалбата му е просрочена, като се позовава на връчената му от ЧСИ З. Д. с рег.№ 808, призовка за доброволно изпълнение на 11.07.2016 год. Съгласно правилото на чл. 407 ал.1 от ГПК срокът за обжалване на разпореждането за издаване на изпълнителен лист е двуседмичен, считано от връчване на призовката за доброволно изпълнение и към деня на подаване на жалбата – 25.07.2016 год не е бил изтекъл. На следващо място се сочи, че неправилно съдът е квалифицирал предмета на жалбата, приемайки че се обжалва определение № 1095/26.04.2016 год. Жалбоподателят твърди, че е обжалвал разпореждането за издаване на обратен изпълнителен лист, а не определението под горния номер. По съображения, извлечени от разпоредбата на чл. 407 от ГПК, частният жалбоподател счита, че постановеният съдебен акт е нищожен, тъй като по искането за издаване на изпълнителен лист съдът е следвало да постанови разпореждане, а не определение. Оспорва се също изводът на съда за идентичност в предмета на предходна частна жалба вх.№ 13610/11.05.2016 год срещу същия съдебен акт, по която имало произнасяне на Апелативен съд Варна по в.ч.гр.д. № 349/2016 год. По изложените мотиви частият жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

С определение № 641/18.10.2016 год по в.ч.гр.д. № 478/2016 год на Апелативен съд Варна, производството по делото е спряно до приключване с окончателен съдебен акт на производството по ч.гр.д. № 4036/2016 год на ВКС на РБ, образувано по частна жалба срещу определение № 452/19.07.2016 год по в.ч.гр.д. № 349/2016 год на Апелативен съд Варна.

С определение № 286/10.10.2016 год по ч.гр.д. № 4036/2016 год на ВКС на РБ, III г.о., потвърдено с определение № 581/15.12.2016 год по ч.гр.д. № 5102/2016 год на ВКС на РБ, IV г.о., частната жалба срещу определение № 452/19.07.2016 год по в.ч.гр.д. № 349/2016 год на Апелативен съд Варна е оставена без разглеждане.

По този начин е влязло в сила постановеното определение № 452/19.07.2016 год по в.ч.гр.д. № 349/2016 год на Апелативен съд Варна, с което е потвърдено определение № 1095/26.04.2016 год по в.гр.д. № 3344/2012 год на ВОС за издаване на обратен изпълнителен лист. Отпаднала е причината за спирането, поради което производството по делото следва да се възобнови.

Частната жалба с вх.№ по описа на ВОС 22082/05.08.2016 год срещу разпореждане № 6304/25.07.2016 год по в.гр.д. № 3344/2012 год на Окръжен съд Варна, г.о. е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Срещу определение № 1095/26.04.2016 по в.гр.д. № 3344/2012 год на ВОС са подадени две частни жалби. По първата от тях с вх.№ 13610/11.05.2016 год по описа на ВОС е образувано в.ч.гр.д. № 349/2016 год, по което съдът се е произнесъл по същество с определение № 452/19.07.2016 год, в което подробно е обсъдил всички наведени оплаквания. Това определение е окончателно и не подлежи на инстанционен контрол съгласно определение № 286/10.10.2016 год по ч.гр.д. № 4036/2016 год на ВКС на РБ, III г.о., потвърдено с определение № 581/15.12.2016 год по ч.гр.д. № 5102/2016 год на ВКС на РБ, IV г.о.

Частна жалба срещу същия съдебен акт и с идентично съдържание е постъпила с вх.№ 20767/21.07.2016 год по описа на ВОС.

Действително, разпоредбата на чл. 407 ал.1 от ГПК предвижда възможност за ответника да обжалва разпореждането за издаване на изпълнителен лист в двуседмичен срок от връчване на призовката за доброволно изпълнение, който към момента на подаване на жалбата не е изтекъл. Този срок е определен в защита интереса на длъжника, тъй като изпълнителният лист срещу него се издава в рамките на закрито едностранно производство. В случая ответникът е уведомен за постановения съдебен акт от съда, поради което и срокът за обжалването му следва да тече от този момент.

Дори да се приеме обратното, частната жалба е лишена от правен интерес, тъй като с влязъл в сила съдебен акт по в.ч.гр.д. № 349/2016 год на Апелативен съд Варна е даден отговор на поставения въпрос за законосъобразността на определение № 1095/26.04.2016 год. Обжалване на същия съдебен акт и на същите основания е недопустимо.

Предвидено е в процесуалния закон, че по искането за издаване на изпълнителен лист съдът се произнася с разпореждане. Въпреки това постановеното определение не е недопустимо. То е постановено от въззивен съд в състав от трима съдии, което гарантира по-добра защита интересите на страната.

Характерът на акта се определя не от наименованието, а от неговото съдържание, което в случая е разпореждане за издаване на обратен изпълнителен лист. Както се отбеляза по-горе, по въпроса за законосъобразността му вече има влязъл в сила съдебен акт. По делото липсва друг акт със същия номер и дата, за да се възприеме твърдението на жалбоподателя, че жалбата му се отнася до него.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по в.ч.гр.д. № 478/2016 год на Апелатвен съд Варна.

ПРИЛАГА определение № 286/10.10.2016 год по ч.гр.д. № 4036/2016 год на ВКС на РБ, III г.о., и определение № 581/15.12.2016 год по ч.гр.д. № 5102/2016 год на ВКС на РБ, IV г.о.

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 6304/25.07.2016 год по в.гр.д. № 3344/2012 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната частна жалба вх. № 20767/21.07.2016 год срещу определение № 1095/26.04.2016 год по същото дело за издаване на обратен изпълнителен лист.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.