О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

633/09.10.2019

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 09. 10.2019г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№478/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена час -тна жалба от „Сочи стар”ЕООД, гр.Варна, представлявано от управителя М.Д.А., против определение №444/29.05.2019г., постановено по в.гр.д. №338/19г. по описа на ДОС, с което производството по делото е прекратено  /допълнено в частта за разноските по реда на чл.248 от ГПК с необжалвано опреде- ление №599/12.07.2019г., постановено по в.гр.д.№338/19г. по описа на ДОС, с което „Сочи стар”ЕООД е осъдено да заплати „Златна Палма”ООД разноски в размер на 300лв., представляващи адв.възнаграждение/.В жалбата се твърди, че прекрати -телното определението е неправилно по изложените в жалбата подробни съобра -жения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадените от страната жалби.

Въззиваемата страна „Златна Палма”ООД, гр.Варна, представлявано от управи - теля В. В.А., в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв.Д.В. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.Претендира разноски.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№338/19г. по описа на ДОС е образувано по подадени- те от „Сочи стар”ЕООД две жалби, както следва.Жалба вх.№02713/12.04.2019г./по описа на ЧСИ/ против действие на ЧСИ С. С., рег.№739, район на действие ОС-Добрич, по изп.д. №20167390400290 - определените от ЧСИ разноски по изпълнението, обективирани в удостоверение изх.№3180/01.04.2019г.В жалбата се излага, че дружеството е получило на 05.04.2019г. по електронната си поща удостоверение изх.№3180/01.04.2019г., издадено от ЧСИ, в което е посочен раз -мерът на неудовлетворения остатък от вземането по изп.дело, включващ главница, лихви и разноски по изпълнението към 01.04.2019г.Посочените като дължими разноски в размер на 10 020, 04лв. са незаконосъобразно определени/изложени са подробни съображения в жалбата в тази насока/ и съответно не са дължими от дружеството длъжник в изпълнителното производство.Претендира се да се отмени незаконосъобразният акт на ЧСИ за начисляване като дължими от длъжника на разноски по изпълнението в размер на 10 020, 04лв. с включен ДДС.Жалба вх.№ 02794/16.04.2019г./по описа на ЧСИ/ против действие на ЧСИ С. С., рег.№739, район на действие ОС-Добрич, по изп.д. №20167390400290 - разпореж -дане от 22.03.2019г., с което ЧСИ е оставил без уважение исканията във възраже -ние вх.№1760/14.03.2019г., подадено от „Сочи стар”ЕООД, а именно: 1/ да бъдат вдигнати възбраните върху собствените му 5 недвижими имота; 2/ да бъде заме -нено допуснатото в изпълнителното производство обезпечение възбрани върху 5-те недвижими имота с възбрана върху предложения от длъжника имот с идентифи -катор 02508.87.82.13.1; 3/ посочено е, че искането по тази точка е уважено с разпореждане от 15.03.2019г.; 4/ да бъде попитан отново длъжникът дали желае сделките да бъдат облагаеми или не по чл.45 от ЗДДС; 5/ отказано е извършване на нова оценка по реда на чл.485 от ГПК на изнесените на публична продан недвижими имоти.В жалбата се излага, че дружеството е получило на 06.03.2019г. по електронната си поща уведомление за насрочена публична продан с изх.№ 2033/08.02.2019г. за собствените му 4 недвижими имота.В срок подало възражение до ЧСИ срещу така предприетите изпълнителни действия, като е искало спиране на принудителното изпълнение върху 5-те му недвижими имота поради свръхобез - печеност по делото, т.к. дългът по изп.дело възлиза на 35 688, 36лв.-главница и лихви, а само първият обявен за публична продан имот е с начална цена 169 944лв., като освен на него ЧСИ е насрочил продан и на още 3 недвижими имота в същата сграда и общо имотите са на стойност над 500 000лв.Отказът на ЧСИ да вдигне възбраните върху 5-те имота и да спре публичната продан на 4-те имота представлява отказ да се спре, прекрати или приключи принудителното изпълне -ние, поради което се обжалва на осн. чл.435, ал.2, т.6 от ГПК и се претендира да бъдат вдигнати възбраните върху 5-те недвижими имота на дружеството поради свръхобезпеченост.Неправилно и ЧСИ е отказал да попита дружеството преди насрочване на публична продан дали недвижимите имоти да се продават с ДДС или да бъдат необлагаема сделка съгласно чл.45 от ЗДДС.Надлежно длъжникът е сезирал ЧСИ, и че оспорва така определената стойност на обявените за продан /явяваща се първа по ред/ недвижими имоти и иска повторно заключение на осн. чл.485 от ГПК, като същевременно е посочил и вещо лице, което отговаря на изискванията на чл.485, ал.1 от ГПК за изготвяне на повторно заключение.Претен - дира се отказът на ЧСИ за извършване на нова оценка по реда на чл.485 от ГПК на имотите, изнесени на публична продан, да бъде отменен и да се постанови да бъде направено повторно заключение.На осн. чл.443 от ГПК дружеството е предложило друг негов недвижим имот/апартамент, намиращ се в същия комплекс, където се намират и възбранените по ЧСИ други 5 апартамента, 4 от които са предмет на насрочената публична продан/, който да бъде възбранен, който е на стойност над 160 000лв. и е достатъчен за обезпечение на целия дълг по изп.дело.По същество отказът на ЧСИ да пристъпи към изпълнение към предложения от длъжника имот представлява отказ да се спре изпълнението към останалите възбранени по изп. дело имоти, поради което се обжалва на осн. чл.435, ал.2, т.6 от ГПК.     

Въззиваемата страна „Златна Палма”ООД, гр.Варна в депозираните отговори по жалбите в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв.Д. В. поддържа становище за тяхната недопустимост, евнт. неоснователност.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваните действия.

За да прекрати производството по подадените жалби ДОС е приел, че същите са насочени против неподлежащи на самостоятелно обжалване действия на ЧСИ.         

Изп.дело №20167390400290 е образувано въз основа на изпълнителен лист от 10.01.2013г., издаден по в.т.д.№2634/12г. по описа на ВОС, т.о., с който длъжникът „Сочи стар”ЕООД е осъдено да заплати на „Искра 1”ЕООД посочените в листа суми, и представения с изпълнителния лист договор за цесия от 08.02.2013г., с който „Искра 1”ЕООД е цедирало на „Златна Палма”ООД цялото си вземане по горецити -рания изп.лист, вкл.с наведени твърдения за уведомяване на длъжника за цесията от цедента.Първоначално по изп.лист е образувано изп.д.№20137120400268 по описа на ЧСИ И.Станчева, впоследствие на осн. чл.427, ал.2 от ГПК изпратено на ЧСИ Н.Н. и образувано в изп.д.№ 20138100400853, впоследствие по искане на взискателя продължено от ЧСИ С.Сербезов под №20167390400290.Присъединен взискател по право в така образуваното изпълнително производство е била държа - вата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от длъжника публични вземания съгласно издавани удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.ПДИ е връчена на 14.02. 2013г.Принудителното изпълнение е насочено от взискателя и към множество нед -вижими имоти/апартаменти и заведение за хранене/, собственост на длъжника, съг- ласно н.а.№147/22.05.2009г., находящи се в гр.Балчик, ул.”Залез”, всички попадащи в сграда, изградена в ПИ с идентификатор 02508.87.82.Върху 16 от имотите е впи -сана възбрана в СВ-Балчик, съответно за част на 18.03.2013г. и за част на 27.03. 2013г.Впоследствие в хода на изп.дело възбраните върху част от тях са заличени и са останали възбранени 5 апартамента, находящи се в посочената сграда.Изп.дело е било многократно спирано поради налагане на обезпечителна мярка „спиране на изпълнението” като обезпечение на бъдещи и предявени от „Сочи стар”ЕООД искове, както и по реда на чл.282 от ГПК и по реда на чл.309 от ГПК като въпреки, че след извършен опис са били насрочвани публични продани на имотите такива не са били извършвани.Поредното спиране на делото е било въз основа на обезпечи -телна заповед от 17.01.2018г. въз основа на определение от 11.01.2018г. на ДРС по ч.гр.д.№237/18г., като така допуснатото обезпечение е било отменено с определе -ние от 18.12.2018г. по ч.гр.д.№96/18г. по описа на ДОС.След възобновяване на изп.дело с разпореждане от 28.12.2018г. ЧСИ е насрочил публични продани съответно на имот с идентификатор 02508.87.82.13.35 за периода 22.03.2019г.-22.04.2019г., на имот с идентификатор 02508.87.82.13.49 за периода 09.04.2019г.-09.05.2019г., на имот с идентификатор 02508.87.82.13.20 за периода 22.04.2019г.-22.05.2019г. и на имот с идентификатор 02508.87.82.13.48 за периода 03.05.2019г.-03.06.2019г.За насрочване на публичните продани длъжникът е уведомен по ел. поща на 06.03.2018г. чрез изпращане на уведомление №02033/28.02.2019г.На 14. 03.2019г. е депозирано възражение с вх.№ 01760, изпратено по пощата на 13.03. 2019г., с което длъжникът „Сочи стар”ЕООД е претендирал: 1/ да бъдат вдигнати възбраните, наложени върху 5-те недвижими имота, поради свърхобезпеченост; 2/ предложил е по реда на чл.443 от ГПК изпълнението да бъде насочено против друг негов недвижим имот, а именно апартамент с идентификатор 02508.87.82.13.1; 3/ да бъде поискана нова информация от НАП за дължимите публични вземания; 4/ да бъде изискано становището на длъжника дали при публичната продан сделките да бъдат облагаеми или не съгласно чл.45 от ЗДДС; 5/ предвид оспорване на опреде -лената от ЧСИ стойност за първа публична продан/посочена за първи път в уведомлението от 28.02.2019г./ на недвижимите имоти, предмет на насрочените публични продани, като неактуална и занижена да се назначи на осн. чл.485 от ГПК посоченото в молбата вещо лице - В.Димитрова, което да изготви повторно заклю -чение, като ЧСИ да определи възнаграждение, което длъжникът да внесе.Претен -дира се и да не се извършва публична продан, докато се оспорва стойността на оценката.С обжалваното разпореждане от 22.03.2019г./постановено след изискване становището на взискателя по искането с пр. осн. чл.443 от ГПК/, ЧСИ е оставил исканията по т.1, 2, 4 и 5 без уважение, като е уважил само искането по т.3 чрез изискване на удостоверение от НАП.По отношение на искането по чл.485 от ГПК се е мотивирал, че вече при насрочване на предходна публична продан длъжникът е оспорил изготвено от в.л. заключение и по негово искане е била изготвена СТЕ за пазарна оценка на имотите от посоченото от длъжника вещо лице/СТЕ от 15.01. 2018г./, като по новите публични продани оценката е средноаритметична между двете заключения/чл.485, ал.3 от ГПК/.    

В нормите на чл.435, ал.2 и ал.3, чл.462, ал.2 и чл.521, ал.3 от ГПК са лимита -тивно изброени действията на съдебния изпълнител в изпълнителното производ- ство, които длъжникът разполага с правото да обжалва, съответно не е предвидена възможност за общо обжалване на всички извършени действия от СИ.От горе -изброените откази на ЧСИ на обжалване подлежи единствено отказът му да извърши нова оценка по реда на чл.485 от ГПК съгласно нормата на чл.435, ал.2, т.4 от ГПК.Отказът да вдигне наложените възбрани поради твърдяна от длъжника свърхобезпеченост, т.е. да извърши действие по чл.442а, ал.2 от ГПК, не подлежи на самостоятелно обжалване по реда на чл.435 и сл. от ГПК.Ако и действително да е налице свърхобезпеченост, то способът за защита на длъжника при евентуално настъпили вреди е по реда на чл.441 от ГПК.По делото не е постановяван отказ от ЧСИ да спре, прекрати или приключи принудителното изпълнение, за да се приеме, че е налице подлежащо на обжалване действие.Не подлежи на самостоятелно обжалване и отказът му за действие по чл.443 от ГПК, както и този да се изиска отново/доколкото при предходни насрочвани продани длъжникът е изразявал такова/ становище на длъжника относно облагаемостта на сделката по ЗДДС при публичната продан.С оглед горното и съдът приема, че жалба вх.№02794/16.04. 2019г. е допустима единствено в частта й против разпореждане от 22.03.2019г. в частта му, с която е отказано извършване на нова оценка по реда на чл.485 от ГПК.В останалата част жалбата като насочена против неподлежащи на самостоя -телно обжалване действия е недопустима, съответно образувано производство по тази й част пред ДОС подлежи на прекратяване.Определението на ДОС в частта му, с която е прекратено производството по жалба вх.№02794/16.04.2019г. в частта й против разпореждане от 22.03.2019г. в частта му, с която е отказано извършване на нова оценка по реда на чл.485 от ГПК следва да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по нея.В частта му, с която е прекратено производството по жалба вх.№02794/16.04.2019г. в останалата й част следва да бъде потвърдено.

На 01.04.2019г. длъжникът „Сочи стар”ЕООД е поискал от ЧСИ да му бъде издадено удостоверение за размера на дълга по изп.дело.С нарочен протокол за определяне размера на дължимите такси и разноски по ТТРЗЧСИ ЧСИ е определил дължимите от длъжника към 01.04.2019г. такси и разноски, посочени по отделни видове и стойности, и с общ размер на 10 020, 04лв. с включен ДДС.Също на 01.04. 2019г. е издадено исканото удостоверение, където са посочени всички дължими по изп.дело суми към 01.04.2019г., вкл. главница, лихви и разноски, последните в размер на 10 020, 04лв.Съгласно разрешенията в т.2 от ТР №3/2015 от 10.07.2017г. на ОСГТК на ВКС на обжалване по реда на чл.435, ал.2 от ГПК /сега чл.435, ал.2, т.7 от ГПК/ подлежи всеки акт на съдебния изпълнител, с който се определя размера на задължението на длъжника за разноски по изпълнението.В настоящия случай ЧСИ е издал и нарочен протокол, с който е определил по видове, стойности и основание по ТТРЗЧСИ всички, приети, че са дължими от длъжника на осн. чл.79 от ГПК разноски по изп.дело към 01.04.2019г., както и общия им размер от 10 020, 04лв., който е включил в издаденото и връчено на страната удостоверение.С оглед горното и принципно жалбата на длъжника против така определените от ЧСИ разноски по изпълнението към 01.04.2019г. съгласно протокол от 01.04.2019г., посочени в удостоверение от същата дата, е допустима.След подаване на жалбата, обаче са настъпили нови обстоятелства, а именно при вземане предвид част от възраженията на длъжника/основно, че неправилно са посочени дължимите към НАП суми поради извършени междувременно погасявания на публичните задъл -жения на длъжника и от това неправилно определяне на част от разноските/ и след получаване на съответното удостоверение от НАП е издаден нов протокол от 10.04.2019г./връчен на длъжника на 16.04.2019г./ за определяне размера на дължи -мите такси и разноски по ТТРЗЧСИ към 10.04.2019г./погрешно посочена дата в протокола 19.04.2019г./, в който размерът им е сведен до 4 745, 82лв., като промя -ната е при таксата по т.26 от тарифата, била 7 870, 12лв. по предходния протокол и 2 595, 90лв. по този от 10.04.2019г., наложена от намаления дълг към НАП.Остана -лите такси, а именно авансово платените от взискателя в размер на 1 569, 07лв. и тези неплатени от взискателя авансово, дължими от длъжника, вкл. с прекратяване на делото, в размер на 580, 85лв. са непроменени.С последващ протокол от 30.04. 2019г. за определяне неплатения размер на задължението по изп.дело, съобразен с получено удостоверение от НАП от 17.04.2019г. за размера на публичните задъл -жения, разноските са определени на 4 218, 87лв., от които: 1/ 1 569, 07лв. авансово заплатени от взискателя; 2/ 180, 85лв. неплатени от взискателя авансово, дължими от длъжника, вкл. с прекратяване на делото; 3/ 2 468, 95лв. такса по т.26 от ТТРЗЧСИ.С оглед така извършените корекции от ЧСИ след издаване на обжалва -ния протокол за разноските от 01.04.2019г. в размерите на дължимите от длъжника разноски в изп.производство с актове от 10.04.2019г. и 30.04.2019г., вкл. със съобразяване с част от направените от длъжника възражения, съдът приема, че за последния съществува понастоящем правен интерес от обжалване на протокола от 01.04.2019г. само в частта му, с която разноските остават непроменени с последва -щите актове, а именно за сумите от: 1/ 1 569, 07лв. авансово заплатени от взиска -теля такси и разноски; 2/ 180, 85лв. неплатени от взискателя авансово, дължими от длъжника, вкл. с прекратяване на делото такси и разноски; 3/ 2 468, 95лв. такса по т.26 от ТТРЗЧСИ.В останалата част жалбата против протокола от 01.04.2019г. е лишена от правен интерес, доколкото понастоящем по изп.дело тези суми не се претендират за събиране.С оглед изложеното и определението на ДОС в частта му, с която производството по жалба вх.№02713/12.04.2019г. е прекратено в частта й против определените от ЧСИ разноски по изпълнението, обективирани в протокол от 01.04.2019г. и удостоверение изх.№3180/01.04.2019г. до размера от 4 218, 87лв. /включващ 1 569, 07лв. авансово заплатени от взискателя такси и разноски, 180, 85лв. неплатени от взискателя авансово, дължими от длъжника, вкл. с прекра -тяване на делото такси и разноски и 2 468, 95лв. такса по т.26 от ТТРЗЧСИ/ следва да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдо -производствените действия по жалбата в тази част.Определението на ДОС в частта му, с която производството по жалба вх.№02713/12.04.2019г. е прекратено в частта й против определените от ЧСИ разноски по изпълнението, обективирани в протокол от 01.04.2019г. и удостоверение изх.№3180/01.04.2019г., за разликата над 4 218, 87лв. до 10 020, 04лв., следва да бъде потвърдено поради отпадане на правния интерес за тази част след подадаването й.Поради частичната отмяна на прекратителното определение на ДОС следва да бъде отменено и присъждането с влязло в сила определение по чл.248 от ГПК на разноски на насрещната страна на осн. чл. 78, ал.4 от ГПК, а именно съразмерно за разликата над 200лв. до 300лв.

Пред настоящата инстанция въззиваемата страна претендира присъждане на разноски в размер на 200лв., представляващи адв.възнаграждение, заплатено в брой съгласно договор за правна защита и съдействие от 23.07.2019г., като съразмерно с неоснователната част от жалбата следва да й се присъди сумата от 133лв. на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №444/29.05.2019г., постановено по в.гр.д.№338/19г. по описа на ДОС/допълнено в частта за разноските с необжалвано определение №599/12.07.2019г./, в частите му, с които: 1/ е прекратено производството по дело- то в частта му по жалба вх.№02794/16.04.2019г., подадена от „Сочи стар”ЕООД, в частта й против разпореждане от 22.03.2019г. по изп.дело №20167390400290 по описа на ЧСИ С.Сербезов, рег.№739, район на действие ОС-Добрич, в частта му, с която е отказано да се извърши нова оценка по реда на чл.485 от ГПК; 2/ е прекратено производството по делото в частта му по жалба вх.№02713/12.04. 2019г., подадена от „Сочи стар”ЕООД, в частта й против действие на ЧСИ по изп.дело №20167390400290 по описа на ЧСИ С.С., рег.№739, район на действие ОС-Добрич - определени от ЧСИ разноски по изпълнението, дължими от длъжника, обективирани в протокол от 01.04.2019г. и удостоверение изх.№3180/01. 04.2019г. до размера от 4 218, 87лв. /включващ: 1 569, 07лв. авансово заплатени от взискателя такси и разноски, 180, 85лв. неплатени от взискателя авансово, дължи - ми от длъжника, вкл. с прекратяване на делото такси и разноски и 2 468, 95лв.  такса по т.26 от ТТРЗЧСИ/; 3/ „Сочи стар”ЕООД е осъдено да заплати на „Златна палма” ООД, сумата, представляваща разликата над 200 лв. до 300лв., представля- ваща адв. възнаграждение, и

ВРЪЩА делото на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалба вх.№02794/16.04.2019г., подадена от „Сочи стар”ЕООД, в частта й против разпореждане от 22.03.2019г. по изп.дело №20167390400290 по описа на ЧСИ С. Сербезов, рег.№739, район на действие ОС-Добрич, в частта му, с която е отказано да се извърши нова оценка по реда на чл.485 от ГПК, и по жалба вх.№02713/12.04. 2019г., подадена от „Сочи стар”ЕООД, в частта й против действие на ЧСИ по изп. дело №20167390400290 по описа на ЧСИ С.Сербезов, рег.№739, район на действие ОС-Добрич - определени от ЧСИ разноски по изпълнението, дължими от длъжника, обективирани в протокол от 01.04.2019г. и удостоверение изх.№3180/01.04.2019г. до размера от 4 218, 87лв. /включващ 1 569, 07лв. авансово заплатени от взиска -теля такси и разноски, 180, 85лв. неплатени от взискателя авансово, дължими от длъжника, вкл. с прекратяване на делото такси и разноски, и 2 468, 95лв. такса по т.26 от ТТРЗЧСИ/.

ПОТВЪРЖДАВА определение №444/29.05.2019г., постановено по в.гр.д. №338/ 19г. по описа на ДОС/допълнено в частта за разноските с необжалвано определе - ние №599/12.07.2019г./, в частите му, с които: 1/ е прекратено производството по делото в частта му по жалба вх.№02794/16.04.2019г., подадена от „Сочи стар” ЕООД, в останалата й част; 2/ е прекратено производството по делото в частта му по жалба вх.№02713/12.04.2019г., подадена от „Сочи стар”ЕООД, в останалата й част; 3/ „Сочи стар”ЕООД е осъдено да заплати на „Златна палма”ООД, сумата от 200 лв., представляваща адв. възнаграждение.

ОСЪЖДА „Сочи стар”ЕООД, ЕИК 200376264 да заплати на „Златна палма”ООД, ЕИК 200264728 сумата от 133лв., представляваща съдебно-деловодни разноски, сторени пред въззивна инстанция, съразмерно с неоснователната част от жалбата на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: