ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

643/01.10.2014г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 01.10.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 479/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Ц. П.И.-Х. от гр.Силистра срещу определение № 226/21.07.2014 год по гр.д. № 201/2014 год на Окръжен съд Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу действията на ЧСИ Е. Ю. с рег.№ 834 по изп.д. № 60/2014 год. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Препис от определението е връчен на страната на 24.07.2014 год, а жалбата срещу него е постъпила на 28.07.2014 год.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА по следните мотиви:

Първоинстанционният съд е прекратил производството поради просрочие на жалбата, неправилно приемайки, че същата е подадена на 27.06.2014 год срещу действие на ЧСИ, съобщено на 17.06.2014 год.

По делото е установено, че съобщението за изготвеното от ЧСИ постановление за възлагане е връчено на страната на 17.06.2014 год. Жалбата срещу това действие е постъпила в съда с вх.№ 453/23.06.2014 год, като жалбоподателката изрично е посочила, че съдебният изпълнител е отказал да приеме и придвижи жалбата. Впоследствие същата е била заведена под № 1271/27.06.2014 год в деловодството на съдебния изпълнител.

Съгласно чл.436 ал.1 от ГПК жалбите се подават чрез съдебния изпълнител до съответния окръжен съд. Въпреки това, ако поради грешка на жалбоподателя, или при отказ на ЧСИ да приеме жалбата и да изпълни процедурата по нейното придвижване, тя бъде адресирана директно до съда, следва да се зачете датата на постъпването й в съответния съд.

Затова и по арг.от чл.118 ал.2, изр.2 от ГПК настоящият състав намира, че жалбата е подадена преди изтичане на преклузивния срок.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 226/21.07.2014 год по гр.д. № 201/2014 год на Окръжен съд Силистра, с което е оставена без разглеждане жалбата на Ц. П.И.-Х. от гр.Силистра срещу действията на ЧСИ Е. Ю.с рег.№ 834 по изп.д. № 60/2014 год, като просрочена.

ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по жалбата.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.