Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

202/07.12.2015 г.

гр.Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 11.11.2015 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕНКА ХРИСТОВА

 

при секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 479/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна жалба от В.К.Х. и Н.Т.Х. срещу решение № 1232/22.06.2015 год по гр.д. № 1771/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 10 състав, с което е постановено разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане поради неизпълнението му. По съображения за необоснованост, незаконосъобразност и неправилност на решението въззивниците молят за неговата отмяна и постановяване на друго, с което преявеният иск бъде отхвърлен. Посочват също, че съдът е допуснал нарушение на процесуалния закон, като с определение № 758/04.03.2015 год отменил свое предходно определение № 3038/20.10.2014 год, с което е приет за съвместно разглеждане предявеният в евентуалност насрещен иск, прекратил производството по него и го изпратил по подсъдност на Районен съд Варна.

В отговора на исковата молба ответницата С.В.К. е изразила становище за неоснователност на жалбата, както и за недопустимост на доказателственото искане.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предявеният иск е с правно осн. чл. 87 ал.3 от ЗЗД за разваляне на договор за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане поради неизпълнението му от страна на ответниците.

Договорът, сключен под формата на нот.акт № 82/23.12.1991 год между ищцата и първия ответник – неин син, предвижда задължение на последния срещу отстъпеното право на собственост да поеме гледането и издръжката на прехвърлителката до края на живота й, при запазено в нейна полза пожизнено право на ползване върху имота.

Договорите за издръжка и гледане като особен вид ненаименовани договори, имат алеаторен характер, изразяващ се в неопределеност на насрещната престация както по време, така и по обем. Неяснотата относно продължителността на изпълнението, която е поставена в зависимост от смъртта на прехвърлителя, влияе и върху количествения измерител на престацията. Спецификата на задължението за издръжка и гледане предполага несигурност относно крайното съотношение между насрещните престации. Докато тази на прехвърлителя е известна към момента на сключване на договора, насрещната престация е в зависимост от случайни по естеството си обстоятелства – продължителността на живота, здравословното състояние и специфичните нужди, свързани с него.

Нуждата от грижи и издръжка следва да се определя според договореното между страните, а ако то е твърде общо формулирано се съобразява обичайния начин на живот на прехвърлителя, който трябва да му бъде осигурен и за в бъдеще. Задължението е комплексно, като включва непарична престация, изразяваща се в грижи, които трябва да се полагат непосредствено и непрекъснато, и парична престация – издръжка. Поради присъщата на алеаторния договор неопределеност на срока, която пряко влияе и върху обема на насрещното задължение се приема, че длъжникът трябва да предоставя пълния обем необходими грижи и издръжка на прехвърлителя до неговата смърт. Изпълнение в по-ограничен обем от необходимия, както и липсата на изпълнение в определен период от време се приравнява на пълно неизпълнение.

При невъзможност да изпълнява реално задължението за грижи, длъжникът за да е изправна страна трябва да го трансформира в паричния му еквивалент – издръжка. Важно е да се отбележи, че кредиторът има право да очаква изпълнение и на двата компонента на престацията, а трансформацията на реалното изпълнение в парично не може да стане без неговото съгласие. В този случай дължимата издръжка не се подчинява на правилата по Семейния кодекс, тъй като се касае за задължение, поето по силата на договор, неизпълнението на което може да доведе до неговото разваляне.

В контекста на тези разсъждения, предявеният иск за разваляне на алеаторния договор за издръжка и гледане е неоснователен.

От доказателствата по делото е безспорно установено, че ищцата страда от редица заболявания, повечето свързани с напредналата й възраст, които имат хроничен характер с тенденция за влошаване. От гласните доказателства се установява, че отношенията между страните се влошили след 2013 год, и от тогава датира периода на неизпълнението. Средствата, които ответниците спорадично са предоставяли на ищцата в размер на 50 лв месечно след м.октомври 2014 год (искът е заведен на 28.07.2014 год) не са достатъчни да покрият нуждите й. Съгласно заключението на СИЕ необходимата издръжка е в размер на 350 лв месечно, а получаваната от ищцата пенсия е в размер на 195,14 лв. Не може да се говори за кредиторова забава не само поради недостатъчния размер на предложената издръжка, но и поради обстоятелството, че ответниците са започнали да я изплащат след завеждането на иска, т.е. при вече налично неизпълнение.

Първоинстанционният съд обстойно е обсъдил всички събрани доказателства относно релевантните факти, върху които е изградил своите изводи, които настоящият състав намира за правилни и законосъобразни.

С оглед изхода на спора, в полза на въззиваемата следва да се присъдят разноските за тази инстанция в размер на 1300 лв, представляващи възнаграждението за един адвокат. Насрещната страна не е направила възражение за прекомерност.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1232/22.06.2015 год по гр.д. № 1771/2014 год на Окръжен съд Варна, г.о., 10 състав

ОСЪЖДА В.К.Х. с ЕГН ********** и Н.Т.Х. с ЕГН ********** с адрес *** да заплатят солидарно на С.В.К. с ЕГН ********** с адрес *** разноски по делото в размер на 1300 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)