ОПРЕДЕЛЕНИЕ

628

10.10.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 10.10. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.479 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от И.Т.Г., от гр. Варна, срещу разпореждане № 5121/17.06.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 185/2016 год., с което е върната подадената от него касационна жалба вх.№ 17176/15.06.2016 год. срещу решение № 645/14.05.2016 год. по в.гр.д. 185/2016 год. на ВОС. В жалбата се твърди, че актът на ОС е незаконосъобразен. Изложени са съображения за обжалваемост на решението на ОС по същото гр.д., тъй като предявените искове са по чл. 51, ал.4 СК вр. чл. 59, ал.9 СК., а последният иск не е сред тези, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.

От насрещната страна В.М.Ш. е постъпил писмен отговор, в който жалбата се оспорва като неоснователна. Изложени са съображения, че по делото са разгледани искове по чл. 127, ал.2 вр. чл. 59, ал.9 СК за изменение на определените с решение на ВРС мерки по упражняване на родителски права по отношение на детето Т. И. Г.. Направен е довод, че този род искове са сред тези, по които решенията не подлежат на касационна проверка, съобразно новелата на чл. 280, ал.2, т.2 ГПК.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Посоченото в ЧЖ разпореждане, което се обжалва, е за връщане на касационна жалба, подадена срещу решение по същото въззивно гр.д., с което е отменено решението на РС и вместо него е постановено друго, с което е определен нов режим на лични отношения на детето Т. И. Г. с баща му, а исковете за изменение на мерките по упражняване на родителски права и местоживеенето са отхвърлени.

Пред РС делото е стартирало по молба на И.Г. за изменение на мерките по упражняване на родителските права по отношение на детето Т, определени с решение по гр.д. 3520/04.07.2014 г., като се иска равнопоставено упражняване на родителските права от бащата и майката, евентуално предоставяне на родителските права на бащата, евентуално разширяване на режима на лични отношения. Пред РС по делото от 2014 год. страните са постигнали споразумения, одобрено по реда на чл. 51 СК, т.е. производството е било по реда на чл. 51, ал.4 СК. РС е уважил искът на Т. Г. за изменение на мерките по упражняване на родителските права, като му е предоставил упражняването им, ведно с всички последици от това. Съответно ОС с решението си е отменил решението на РС и е постановил посочения по-горе резултат.

Споровете по чл. 51, ал.4 СК не са сред изрично посочените, решенията по които не подлежат на касационен контрол, съобразно чл. 280, ал.2, т.2 ГПК в редакция от ДВ бр. 50/03.07.2015 год., но те касаят изменение на мерките по упражняване на родителските права по споразумение в производство по развод по взаимно съгласие при изменение на обстоятелствата, т.е. в общия случай на изменение на определени по споразумение по-рано мерки относно упражняване на родителски пра, местоживеене и издръжка е предвиден двуинстанционен контрол на съдебните актове. Така напр. Определение № 186 от 9.06.2016 г. на ВКС по гр. д. № 1279/2016 г., III г. о., ГК, докладчик председателят С. Ч., освен цитираните от ОС актове.

Следователно, решението на ВОС не подлежи на касационно обжалване, а подадената срещу него касационна жалба подлежи на връщане.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден, поради липса на отменително основание.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 5121/17.06.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 185/2016 год., с което е върната подадената от него касационна жалба вх.№ 17176/15.06.2016 год. срещу решение № 645/14.05.2016 год. по в.гр.д. 185/2016 год. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: