О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                №86/11.02.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на седми февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                  ПЕТЯ ПЕТРОВА

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 48 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1,т.1 от ГПК, във връзка с чл.637, ал.6,т.1 от ТЗ.

Производството е едностранно.

Образувано е по частна жалба на К.С.Д. от гр.Варна срещу определение № 5147/11.12.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по т.д.№ 2128/2013 година, с което производството е прекратено поради недопустимост на иска. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени.  По подразбиране следва да се приеме, че се иска връщане на делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е процесуално допустима, а по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Предявеният иск е за прогласяване  нищожността на  договор за замяна на недвижими имоти между жалбоподателката и ЕТ „ДИ-ПИ-Д. Д.” гр.Търговище, материализиран в НА с рег.№ 138/2005 година в СВп гр.Варна. Спрямо търговеца обаче е открито производство по несъстоятелност с решение от 17.12.2012 година по т.д.№ 142/2012 година на ТОС.

Съгласно чл.637, ал.6,т.1 от ТЗ е недопустимо образуване на нови съдебни производства по имуществени гражданки или търговски дела след откриване на производството по несъстоятелност, освен за защита на правата на собственост върху вещи, находящи се в масата на несъстоятелността. Това означава, че към този момент  ищците претендират защита на налични техни собственически права, а не дела по които те тепърва  искат възстановяване на такива права, както е в случая.

При това положение  правилно ВОС е приел, че предявения иск е недопустим, а производството по него подлежи на прекратяване.

По изложените съображения частната жалба се явява неоснователна, а обжалваното определение е правилно.

Водим от горното, ВАпС

                                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 5147/11.12.2013 година на Варненския окръжен съд, постановено по т.д.№ 2128/2013 година.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ при условията на чл.274, ал.3 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.