ОПРЕДЕЛЕНИЕ 84

гр. Варна,   08.02.2017г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 48/17г., намира следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2 от ГПК и е образувано по частна жалба, подадена от С.Л.В., В.Л.В., Х.П.Б., М.П.В., П.П.В., Ц.Л.М. и Т.Л.В., всички представлявани от адв. Н.Д. *** против определение № 557/14.09.2016г. по в.гр.д. № 119/16г. на ОС-Силистра, в частта му, с която е върната подадената от жалбоподателите касационна жалба срещу решение № 114/30.06.16г. по същото дело. Изложено е, че тъй като законово определеният и даден от съда срок не е бил достатъчен за намиране на необходимите за доказване на обективната истина документи, то изводът на ОС-Силистра, че не са били предпоставките за продължаване на срока, са неправилни. Уважителна причина в случая е било обстоятелството, че адв. Д. не е била в състояние да се свърже с всеки един от жалбоподателите и да ги уведоми за необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, с които да се потвърди истинността на посочените в исковата молба факти. В тази връзка се прилагат към частната жалба НА за дарение на идеални части от земеделски земи от 2014г. и договор за наем на земеделска земя от 01.10.15г., които жалбоподателите не са открили своевременно. Претендира се отмяна на определението като неправилно и се иска уважаване на молбата за продължаване на срока за отстраняване нередовностите на касационната жалба.

В предвидения срок не са депозирани отговори на частната жалба от насрещните страни.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Въззивното производство по в.гр.д. № 119/16г. на ОС-Силистра е приключило с постановяването на решение № 114/30.06.16г., поправено с решение № 132/16.08.16г., с което е било потвърдено изцяло решение № 81/31.08.15г., постановено по гр.д. № 190/12г. на РС-Тутракан, с което пък е била допусната делбата на подробно описани земеделски имоти в землището на с. Осен , общ. Главиница, обл. Силистра между подробно посочените физически лица и при посочени квоти. В срока за касационно обжалване е подадена от настоящите жалбоподатели чрез адв. Д. касационна жалба вх. № 2534/09.08.16г. С разпореждане от 16.08.16г. съдът е оставил без движение жалбата, давайки възможност на жалбоподателите в 1-седмичен срок от съобщаването да представят точно и мотивирано изложение на основанията за допускане на касационно обжалване и 15 броя касационна жалба и изложения на основанията за допускане до касационно обжалване за ответните страни. Указано е, че в противен случай касационната жалба ще бъде върната. Съобщението е получено от адв. Д. на 25.08.16г. и в последния ден на дадения срок /на 01.09.16г. /същата е подала молба, в която е посочила, че 1-седмичния срок не е достатъчен, за да представи точно и мотивирано изложение на основанията за допускане на касационно обжалване. С атакуваното определение съдът е приел, че в молбата не са посочени уважителни причини по см. на чл. 63 от ГПК, поради което е оставил без уважение искането за продължаване на срока и е върнал касационната жалба.

Настоящият съдебен състав намира, че определението, в частта му, с която е върната касационната жалба /имащо характера на разпореждане/ е законосъобразно. Нормата на чл. 63, ал. 1 от ГПК предвижда, че за продължаване на законните и определените от съда срокове, се изисква освен подаването на молба от заинтересованата страна преди изтичането на срока, но и посочването на уважителни причини за отправеното искане. В настоящия случай касаторите чрез адв. Д. дори не са навели твърдения за наличието на уважителни причини за невъзможността да изпълнят дадените указания за отстраняване нередовностите на касационната жалба, поради което правилно съдът е отказал продължаването на срока. При това положение пък правилно е прието наличието на хипотезата на чл. 286, ал. 1, т. 2 от ГПК и касационната жалба е била върната от въззивния съд. Определението /което в частта за връщане на касационната жалба по съществото си е разпореждане/ следва да се потвърди.

Настоящото определение не подлежи на последващ инстанционен контрол.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 557/14.09.2016г. по в.гр.д. № 119/16г. на ОС-Силистра, с което е върната /в тази част с характера на разпореждане/ подадената от С.Л.В., В.Л.В., Х.П.Б., М.П.В., П.П.В., Ц.Л.М. и Т.Л.В., всички представлявани от адв. Н.Д. ***, касационна жалба вх. № 2534/09.08.16г. срещу решение № 114/30.06.16г. по същото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: