О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                   № 640       /01.10.2014 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на първи октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:И. ЛЕЩЕВ

                                                                                    ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 480 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 от ГПК и е едностранно.

Образувано е по частна жалба на НАП гр.София -  ТД гр.Варна срещу определение № 7023/14.08.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 1766/2014 година, с което е върната подадената преди това частна жалба срещу разпореждане № 2243/31.07.2014 година, тъй-като то е необжалваемо и не е внесена определената от съда държавна такса в размер на 4% от цената на иска. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска от апелативната инстанция да го отмени, като укаже на първоинстанционния съд, че в случая НАП не дължи държавна такса на основание чл.84, т.1 от ГПК.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по неговата правилност приема следното:

Предявения от жалбоподателя иск по чл.216 от ДОПК, за редовността на който ВОС е разпоредил внасянето на д.т.в размер на 4% върху цената му, има за цел да отмени правния ефект на продажбата спрямо държавата и да възстанови правното положение по отношение на собствеността на процесния автомобил към датата на връчване на заповедта за извършване на ревизия на данъчно задълженото лице. С този иск държавата цели обезпечаване, а по-късно и удовлетворяване за установено с надлежен акт публично задължение. Крайния резултат от предприетата процесуална активност на държавата е да се удовлетвори за едно публично вземане - задължение за данъци и лихви за него. Следователно в този процес НАП защитава възможността за погасяване на публичното задължение, поради което искът по чл.216 от ДОПК е приравнен на освободен от внасяне на държавни такси по воденето му - чл.84,т.1 ГПК.

По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба е основателна, а обжалваното определение следва да се отмени като неправилно, още повече, че то и предхождащото го разпореждане за дължимостта на държавна такса, не са мотивирани и само на това основание се явяват и неправилни.

Водим от горното, ВАпС

                                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 7023/14.08.2014 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 1766/2014 година и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.