ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 592

 

                                      10.09.2015 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 10 септември 2015 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

        Членове: Пенка Христова

                       Петя Петрова                                               

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 480 по описа на Апелативен съд Варна за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК /изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г./ и е образувано по частна жалба вх.№ 23073/21.07.2015 г., подадена от П.Й.Н., Х.А.Х., Д.А.П., Ж.Т.А., Д.А.С., И.А.П., Д.С.А., Ф.Х.Т.И.Х.Г.К.Х.Д., чрез пълномощника им адв. З.С., против разпореждане № 7292/03.07.2015 г., постановено по ч.гр.д. № 964/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частната им касационна жалба с вх. № 17258/02.06.2015 г. срещу определение № 1716/22.05.2015 г. по ч.гр.д. № 964/2013 г. на ВОС.

Жалбоподателите са навели оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт и са молили за неговата отмяна. Съображенията са, че неправилно  били задължени да довнесат държавна такса по частната им касационна жалба, поради което и окръжният съд не е имал основание да я върне, след неизпълнение на дадените в тази връзка указания.

Лицата на насрещната страна – С.Г. Т и Й.И. Т не са подали отговор на жалбата.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото и доводите на жалбоподателите, намира следното:

Подадената частна жалба е депозирана в преклузивния едноседмичен срок по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и се явява допустима. Разгледана по същество, тя е и основателна по следните съображения:

С разпореждане № 8123 от 27.07.2015 г. по ч.гр.д. № 964/2013 г., Варненският окръжен съд е оставил без движение, подадената от настоящите жалбоподатели, частна жалба против определение № 1716/22.05.2015 г. по ч.гр.д. № 964/2013 г. на ВОС, с указания за внасяне на държавна такса от 165 лв. – по 15 лв. от всеки от жалбоподателите. В срока е била платена такса от 15 лв., след което окръжният съд, с разпореждане от 673/22.06.2015 г., е определил нов едноседмичен срок за довнасяне на сумата от 150 лв. След като указанията не са били изпълнение в срока, частната касационна жалба е била върната от окръжния съд с обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане.

Съгласно разпоредбата на чл. 19 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, за частна жалба по гражданско дело се събира такса 15 лв. 

В случая, дължимата държавна такса по подадената от настоящите жалбоподатели частна касационна жалба, е била в размер на 15 лв. Жалбата е била една, подадена от няколко жалбоподатели срещу един акт на съда – определение № 1716/22.05.2015 г. по ч.гр.д. № 964/2013 г. на ВОС. С него е било отменено определение № 1424/28.01.2013 г. по гр.д. № 37/2012 г. по описа на Варненския районен съд за допълване на определение за прекратяване на делото, в частта на разноските, чрез осъждането на ищците С. и Й. Т. да заплатят разноски на настоящите жалбоподатели – ответници по делото, като вместо това молбата на последните по чл. 248 от ГПК е била оставена без уважение от окръжния съд. Дължимата държавна такса от 15 лв. е била внесена от жалбоподателите в срок и окръжният съд не е имал основание да изисква довнасяне на допълнителна такава от 150 лв. Затова указанията му в тази връзка са били неправилни.

Като е върнал частната касационна жалба, поради неизпълнение на указанията за внасяне на държавна такса, Варненският окръжен съд е процедирал неправилно и разпореждането му в тази връзка следва да бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на производството по администриране на жалбата.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд - Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 7292/03.07.2015 г., постановено по ч.гр.д. № 964/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е върната частна касационна жалба с вх. № 17258/02.06.2015 г. срещу определение № 1716/22.05.2015 г. по ч.гр.д. № 964/2013 г. на ВОС и връща делото на окръжния съд за продължаване на производството  по администриране на частната касационна жалба.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: