ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 625

 

                                     03.10.2019 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на втори октомври 2019 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Милен Славов

       Членове: Петя Петрова     

                        Мария Маринова                               

 

като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д.№480 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба на М.В.И. против определение № 1149/09.04.2019 г., постановено по гр.д. №1699/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, с  което са оставени без разглеждане молбите му с вх. № № 5197/18.02.2019 г., 5198/18.02.2019 г. и вх. № 6925/05.03.2019 г. с искания за поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 1805/01.11.2018 г., постановено по в. гр. дело № 1699/2018 г. по описа на ВОС.

Въпреки непрецизната формулировка, (включително и след оставяне на жалбата без движение и подаване на допълнителна молба), от жалбата може да се изведе, че жалбоподателят се позовава на неправилност – незаконосъобразност на определението на окръжния съд с оплаквания за липсата на произнасяне по същество по молбите му за допуснати очевидни фактически грешки в решението, като моли за отмяната му и за уважаване на молбите му.

 Въззиваемият М.С.П., чрез адв. Г.М., е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата и по съображения за нейната неоснователност, е молил за оставянето й без уважение и за потвърждаване на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок от страна с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за нея, редовна е и допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна по следните съображения:

Производството пред окръжния съд е въззивно и е приключило с решение № 1805/01.11.2018 г., с което е било потвърдено изцяло решение № 1823/27.04.2018 г. по гр. д. № 15910/2017 г. по описа на ВРС. С молби вх. № 37895/27.12.2018 г. и вх. № 410/07.01.2019 г., настоящият жалбоподател е поискал от съда да поправи очевидни фактически грешки в решение № 1805/01.11.2018 г. Изложеното в молбите е несъгласие с вписването в решението, че то е окончателно и не подлежи на обжалване и по възприетото в мотивите на съда относно действителността на изпълнително дело №72/2005 г. По тези искания за поправка на очевидни фактически грешки, окръжният съд се е произнесъл по същество с решение № 104/30.01.2019 г., с което те са оставени без уважение.

Настоящото производство пред окръжния съд е било образувано по три молби на М.В.И. за поправка на очевидни фактически грешки в решение № 1805/01.11.2018 г., както следва: 1) С молба с вх. № 5197/18.02.2019 г., се е искало поправка на очевидна фактическа грешка посредством обявяване за установено, че изп.дело № 72/2005 г. е невалидно, че потвърденото решение на ВРС се отнася до невалидно изпълнително дело, че по изп. дело № 72/2008 г. е започнала да тече нова давност, както и че с решение № 104/24.01.2015 г. на ВОС е започнал да тече нов давностен срок. Тази молба е напълно идентична и дословно възпроизвежда текста на молба с вх. № 410/07.01.2019 г., по която съдът се е произнесъл по същество с решение № 104/30.01.2019 г.; 2) С втората молба вх. № 5198/18.02.2019 г., молителят е настоявал за преразглеждане на повдигнати от него с молба от 07.01.2019 г. въпроси, а както бе посочено, по тази молба съдът също се е произнесъл по същество с решение № 104/30.01.2019 г. и 3) С третата молба вх. № 6925/05.03.2019 г. И. отново е настоявал за произнасяне на съда по искането за поправка на очевидни фактически грешки в молби от 27.12.2018 г. и 07.01.2019 г., по които е било налице произнасяне по същество с цитираното решение.

Наличието на произнасяне по същество с решение № 104/30.01.2019 г. по същите искания за поправка на очевидни фактически грешки в решението, лишава молителя от правен интерес да претендира от съда отново същите поправки, поради което и  молбите му са били недопустими и не са подлежали на разглеждане. Като е достигнал до идентичен правен извод, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1149/09.04.2019 г., постановено по гр.д. №1699/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                            ЧЛЕНОВЕ: