ОПРЕДЕЛЕНИЕ 594

гр. Варна,     11.09.2015г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                           ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 481/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от И. С. в качеството й на ЧСИ с район на действие – съдебния район на ВОС, чрез адв. Хр. С. ***, против определение № 1937/01.06.15г. по гр.д. № 1652/14г. на ВОС, с което е оставена без разглеждане молбата й за конституиране в качеството на трето лице-помагач на нейна страна ЗК „Лев Инс” АД, гр. София. Счита се, че определението е необосновано и постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон. Сочи се, че независимо от посоченото в диспозитива на обжалваното определение, че молбата е недопустима, то в мотивите изрично е посочено, че тя е неоснователна. Поддържа се, че привличането на посочената застрахователна компания като трето лице-помагач на страната на жалбоподателката, е необходимо с оглед защитата на нейните права при евентуално уважаване на предявения от ищците иск. С оглед спецификата на производството по чл. 499 от ГПК /предвиждаща възможност за издаване на изпълнителен лист без допълнително производство/, то ЧСИ няма друга възможност да привлече застрахователя, с когото има застраховка за професионалната отговорност на ЧСИ. В противен случай при един последващ иск от ЧСИ срещу застрахователя, последният ще може да прави възражения за зле воден процес и недължимост на връщането на каквито и да е суми. Претендира се отмяна на обжалваното определение.

Ищците по първоинстанционното дело И.К.И., К.И.В. и И.И.С. чрез общия си процесуален представител адв. Ст. С. са подали отговор, с който считат жалбата за допустима и основателна, приемайки че се иска конституирането на посочения застраховател към групата на третите лица-помагачи.

Ответниците по първоинстанционното дело не са депозирали отговор на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Първоинстанционното дело е било образувано по иск по чл. 108 от ЗС против ответници, черпещи правото си на собственост от Постановление за възлагане на недвижим имот по проведена от ЧСИ Ил. Станчева публична продан на недвижим имот.

С определение № 61/29.01.15г. по в.ч.гр.д. № 30/15г. на ВАпС е било отменено определение № 3239/06.11.14г. по гр.д. № 1652/14г. в частта му, с която не е било допуснато конституиране на трети лица-помагачи на страната на ответниците /извън длъжника по изпълнителното дело/ и е постановено конституирането като трети лица-помагачи на 7 физически лица, които са удовлетворили вземанията от публичната си продан на процесния недвижим имот, както и на ТД на НАП-Варна и на ЧСИ Илияна Станчева, на осн. чл. 219 от ГПК.

С молба от 31.03.15г. ЧСИ Ил. С. в качеството си на трето-лице-помагач на ответниците е отправила искане до ВОС да бъде привлечено като трето лице-помагач ЗК „Лев Инс” АД, гр. София, с което тя има сключена застраховка Професионална отговорност. Искането е допълнително обосновано с подадената на 29.05.15г. молба от ЧСИ Ил. Станчева чрез адв. С., в която са изложени съображения, идентични на изложените в частната жалба по настоящото дело.

С обжалваното определение ВОС е приел, че молбата е неоснователна, тъй като не изхожда от главна страна в процеса, а съобразно чл. 219 от ГПК само главните страни притежават процесуалната възможност да искат конституирането на трети лица-помагачи. Прието е още, че искането на това основание е и недопустимо.

Настоящият състав на съда счита, че по същество с обжалваното си определение ВОС е отхвърлил искането за конституиране на посочения застраховател като трето лице помагач на третото лице-помагач в процеса ЧСИ Ил. С. /макар и в диспозитива да е изписал, че оставя без разглеждане молбата като недопустима/, което означава, че е налице отказ да се конституира трето лице-помагач.

Действително третото лице има качеството на допълнителна, подпомагаща страна, която участва в делото покрай главната страна, на която помага. Привличането е средство за защита и право на привличащата страна, чрез което тя цели да улесни защитата си срещу противната страна с помощта на привлеченото лице, като при неблагоприятен за нея изход на делото да подчини привлеченото лице на задължителната сила на мотивите.

След като против ЧСИ Ил. С. няма предявен обратен иск за заплащане на обезщетение за вреди, настъпили от действията й като ЧСИ по изпълнителното дело, то и привличането на застрахователя, отговарящ при претенция за ангажиране на професионалната й отговорност, като трето лице-помагач на страната на ЧСИ, е лишено от правен интерес. Обратното не може да се обоснове и с нормата на чл. 499, ал. 2 от ГПК, тъй като евентуалното задължение на ЧСИ при уважаване на ревандикационния иск от ищците против купувачите по публичната продан, е да върне на купувачите внесената от тях сума, само ако същата не е била изплатена на взискателите.

Отказът да бъде конституирано застрахователното дружество като трето лице-помагач на страната на трето лице помагач в лицето на ЧСИ Ил. С., е законосъобразен и частната жалба следва да се остави без уважение.

На осн. т. 9, б. „а” от ТР № 1/09.12.2013г. по т.д. № 1/2013г. на ОСГТК на ВКС, настоящото определение не подлежи на касационно обжалване.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба, подадена от Ил. С. в качеството й на ЧСИ с район на действие – съдебния район на ВОС, чрез адв. Хр. С. ***, против определение № 1937/01.06.15г. по гр.д. № 1652/14г. на ВОС

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: