О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

607

Гр. Варна, _25_.10.2017 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _25_.10. през две хиляди и седемнанадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 В.гр.д. № 481 по описа за 2017 год.:

 

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, по частна жалба на С.Т.К., срещу определение за прекратяване като недопустимо поради липса на правен интерес на производството по делото, само в частта му, касаеща въззивна жалба от 22.02.2017 год., подадена от С.Т.К. срещу решение № 14/20.01.2017 год. на РС Дулово по гр.д. 191/2015 г., обективирано в решение № 88/05.07.2017 год., постановено по гр.д. 72/2017 год. на ОС Силистра, с което е признато за нищожно на осн. чл. 42, б.“а“ ЗН нотариално завещание №21, т.І, рег.№ 1501, д.№ 4 от 05.08.2000 год. на нотариус Д.П., рег.№ …на НК с район на действие района на РС Силистра. Твърди се, че определението е неправилно и подлежи на отмяна. Иска се след отмяната му делото да се върне на ОС за произнасяне по същество в прекратената част. Твърди се, че решението в прекратителната част е произнасяне по непредявен иск, а ако се приеме, че такъв иск е предявен, то той следва да се отхвърли като неоснователен. Становището на страната е, че завещанието не е недействително, а само извършената с него делба на наследството е недействителна. Такова било и становището на всички страни по делото.

Преписи от жалбата са връчени на всички насрещни страни – съделители и никой не е изразил становище по жалбата.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Пред ОС Силистра делото е образувано по въззивна жалба на С. К. срещу решение на РС Дулово, с което е признато за нищожно посоченото нотариално завещание №21/2000 год. и е отхвърлен иск по чл. 79, ал.1 ЗС от г-жа К. срещу останалите страни по делото, за установяване на собствеността й по давност върху шест земеделски имота в с. Чернолик, община Дулово, които с останалата част от решението са допуснати до делба между страни и при квоти: ½ ид.ч. за С.К., и по ¼ ид.ч. за Т.И.Т. и за Г.И.Т..

Съответно пред РС Дулово делото е за делба на недвижими земеделски имоти, реституирани на наслединиците на Т.Д.В..

ОС Силистра се е произнесъл по същество по въззивната жалба, като е потвърдил решението на РС в частта, с която  допусната делбата, прекратил е в частта, с която е отхвърлен установителния иск за собственост, след обезсилване на първоинстанционното решение, а с атакуваната с ЧЖ част от решението е приел, че К. няма интерес да атакува решениетов частто му, с която е обявено за нищожно нотариалното завещание на Т. Д. В., тъй като тя не е сред заветниците и няма интерес да обжалва първоинстанционното решение в частта му, с която завещанието е обявено за нищожно. Същевременно с решението е отхвърлен иск за делба на С.К. срещу заветниците по завещанието и в тази част решението е влязло в сила.

 Съставът на ВАпС намира, че атакуваното прекратително определение, инкорпорирано във въззивното решение, следва да бъде потвърдено.

Пред РС е предявен иск за делба на наследство. Наследниците по закон на наследодателя Т.Д. В. са дъщеря му С.К. и внуците му Т.И.Т. и Г.И.Т.. Между тях е допусната делбата.

Предмет на първоинстанционното решение е било и завещание от наследодателя от 05.08.2000 год., по което бенефициенти са Р.С.К. и С.с.К.. С решението на РС завещанието е обявено за нищожно, като искът за делба срещу двамата заветници е отхвърлен. От давамата заветници не е подадена въззивна жалба срещу тази част от решението, която касае тяхната правна сфера.

С.К. не е заветник по посоченото завещание е решението на РС, с което е обявено за нищожно завещанието на общия наследодател е в неин интерес. Всяка от страните по делото следва и може да защитава само своите лични права, на и правата на своите сродници. Г-жа К. няма личен правен интерес да обжалва решението по отношение на саморъчното завещание. Такъв правен интерес биха имали заветниците, и то ако бяха атакували и частта от решението, с която са изключени от делбата. С тази част със СПН е признато между страните, че двамата заветници нямат права на съсобственици върху процесните земеделски имоти, включително и по завещание и тази СПН не би могла да бъде променена.

Следователно, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

       Водим от горното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

       ПОТВЪРЖДАВА Определение за прекратяване като недопустимо поради липса на правен интерес на производството по делото, само в частта му, касаеща въззивна жалба от 22.02.2017 год., подадена от С.Т.К. срещу решение № 14/20.01.2017 год. на РС Дулово по гр.д. 191/2015 г., обективирано в решение № 88/05.07.2017 год., постановено по гр.д. 72/2017 год. на ОС Силистра, с което е признато за нищожно на осн. чл. 42, б.“а“ ЗН нотариално завещание №21, т.І, рег.№ 1501, д.№ 4 от 05.08.2000 год. на нотариус Д. П., рег.№ … на НК с район на действие района на РС Силистра.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: