О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ …587../ 01.10.2018 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 481 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „Челик – Й.“ ООД чрез процесуален представител срещу определение № 281/17.07.2018 г. по в.гр.д. № 238/2018 г. на Окръжен съд – Шумен, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу разпореждане от 08.06.2018 г., с което на основание чл. 433, ал. 2 от ГПК е приключено изп. дело № …. на ЧСИ Я. Д., рег. № …, с район на действие Окръжен съд – Шумен.

В жалбата се излагат доводи за неправилност на определението с молба за отмяна на същото.

В подадения писмен отговор пълномощникът на взискателя „Ст. Г” ЕООД оспорва частната жалба и изразява становище за правилност на определението. Излага, че обжалваното изпълнително действие не попада в ограничителното поле на законопредвидените за обжалване действия.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Правилно в мотивите си съдът е приел, че могат да се обжалват действията на съдебния изпълнител само когато същите попадат в хипотезите, предвидени в разпоредбата на чл. 435 от ГПК. В тази насока са и задължителните указания, дадени в ТР № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС. Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 2 от ГПК, длъжникът може да обжалва: 1/. постановлението за глоба; 2/. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо; 3/. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението; 4./ отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка; 5./ определянето на трето лице за пазач; 6/. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение или 7./ разноските по изпълнението.

В настоящия случай се обжалва разпореждане от 08.06.2018 г. на ЧСИ Я. Д., рег. №… /л. 463 от изп. дело/ за приключване на изпълнителното производство поради изпълнение на задължението и събиране на разноските по изпълнението, на основание чл. 433, ал. 2 от ГПК.

Въззивният съдебен състав, намира, че същото действие не попада в лимитативно изброените в чл. 435, ал. 2 или ал. 3 от ГПК, допустими за обжалване действия от страна на длъжника, поради което производството се явява недопустимо.

Предвид горното, обжалваното определение, с което е прекратено производството по делото е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 281/17.07.2018 г. по в.гр.д. № 238/2018 г. на Окръжен съд – Шумен.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.