О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

626/03.10.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 03. 10.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№481/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от С.А.С. чрез процесуалния му представител адв.Й. Й. против определение №283/09.08.2019г., постановено по в.гр.д.№232/19г. по описа на ОС-Търговище, гр.о., с което подадената от С.А.С. чрез процесуалния му представител адв.Й.Й. въззивна жалба против реше - ние №63/26.06.2019г., постановено по гр.д.№126/19г. по описа на РС-Омуртаг, е върната и производството по делото е прекратено.В жалбата се твърди, че опреде -лението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ТОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената от страната въззивна жалба.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№232/19г. по описа на ТОС, гр.о. е образувано по пода -дената от С.А.С. чрез процесуалния му представител адв.Й. Й. въззивна жалба против решение №63/26.06.2019г., постановено по гр.д. №126/19г. по описа на РС-Омуртаг, с което е оставена без уважение подадената от С.А.С. молба с пр.осн. чл.19 от ЗГР за промяна на имената му от С.А.С. на С. А. С..

Жалбата е с вх.№2065/23.07.2019г.Подадена е по пощата на 22.07.2019г. съглас -но пощенското клеймо на лицевата част на плика.За обжалваното решение С.С. - . е бил уведомен чрез надлежно упълномощения си процесуален представител адв.Й.Й./пълномощно, приложено на л.17 от гр.д.№126/19г. по описа на РС-Омуртаг/ на 05.07.2019г./съобщение, приложено на 44 от гр.д.№126/19г. по описа на РС-Омуртаг/, вкл. с връчване на препис от решението - обстоятелство, което не се оспорва от жалбоподателя в частната жалба, инициирала производството пред ВАпС.Срокът за обжалване на първоинстанционното решение е двуседмичен - чл. 546, ал.2 от ГПК, вр. чл.19 от ЗГР, вр. чл.259, ал.1 от ГПК.Такъв срок за обжалване е посочен и в самото съдебно решение.При връчване на препис от решението на 05.07.2019г. двуседмичният срок за неговото обжалване изтича на 19.07.2019г., присъствен ден, петък.Жалбата е подадена по пощата на 22.07.2019г., т.е. след изтичане на предвидения в закона преклузивен срок за обжалване, поради което като просрочена е недопустима, съответно образуваното по нея въззивно производство подлежи на прекратяване.Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че след като решението му е връчено на 05.07.2019г.-петък, то срокът за неговото об -жалване изтича на 22.07.2019г.-понеделник, след като двуседмичният срок изтича на 19.07.2019г.-петък, присъствен ден.

Обжалвано определение, с което въззивното производство е прекратено, като правилно следва да бъде потвърдено.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №283/09.08.2019г., постановено по в.гр.д.№232/19г. по описа на ОС-Търговище, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: