О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

573

 

гр. Варна,11.10.2013 г.

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, на единадесети октомври две хиляди и тринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                     ИВАН ЛЕЩЕВ

 

Като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч. гр. дело № 482 по описа за 2013 година:

          Производството е образувано по частна жалба, подадена от Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра срещу решението на Окръжен съд-Силистра от 25.07.2013 г. по гр.д.№ 60/12 г. в частта му, с която е прекратено производството по предявения обратен иск против З.Г.Г. и Валентин П.С. за заплащане на исковата сума от 240000 лева или на  част от нея, като се съобрази конкретната вина на нейния служител. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяната му в обжалваната част.

          В подаден писмен отговор П.М.М. и В.В.М. оспорват частната жалба и изразяват становище за правилност на решението в обжалваната му част.

          Останалите страни не са изразили становища.

          Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

          С определение от 3.05.2012 г. съдът е допуснал да бъдат привлечени като трети лица – помагачи в процеса „Дженерали Застраховане” АД - София, д-р З.Г. и Валентин Пенев С. и е приел за съвместно разглеждане с първоначално предявения иск обратен иск в условията на евентуалност за солидарно осъждане на третите лица да заплатят претендираните суми.

          С определение от с.з. на 2.07.2013 г. е допуснато изменение на исковата претенция, касаеща обратния иск, като се счита, че са предявени искове в отношение на евентуалност: първо – срещу „Дженерали застраховане” АД – София. В случай, че  искът бъде отхвърлен – срещу д-р З.Г. и В.П.С. – в условия на солидарност по отношение на тях.

За да прекрати производството по отношение на обратния евентуален иск срещу третите лица, съдът е приел недопустимост за разглеждането им в условията на двойна евентуалност.

Настоящата инстанция приема, че постановеното на 2.07.2013 г. не съставлява изменение на иска, а уточняване на вече предявените при условията на евентуалност обратни искове. С оглед евентуалното отхвърляне на  първия от обратните искове, съдът дължи произнасяне по втория – за солидарно осъждане на физическите лица.

По тези съображения решението – в частта му, с която е прекратено производството следва да бъде отменено, а делото – върнато на Окръжен съд-Силистра за произнасяне.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯВА решението на Окръжен съд-Силистра от 25.07.2013 г. по гр.д.№ 60/12 г.- в частта му, с която е прекратено производството по предявения обратен иск от МБАЛ-Силстра и ВРЪЩА делото за произнасяне в отменената част.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.