ОПРЕДЕЛЕНИЕ

607

16.09.2015 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 16.09. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 482 по описа за 2015 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2, ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от В.А.С., срещу определение № 2415/03.07.2015 г. по в.гр.д. 1506/2015 год. на ВОС, с което е прекратено производството по делото и изпратено по подсъдност на ОС Добрич, с оглед на правилата на местната подсъдност.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено, а на делото да се даде ход пред ОС Варна. Твърди се, че ответницата по иск за поставяне под запрещение има местоживеене ***, въпреки постоянния й адрес в с. Кранево. Поради задължението на съда да я изслуша по чл. 337, ал.1 ГПК се поддържа довод за неоснователност на възражението за местна подсъдност, направено от ответницата. Твърди се, че същата е под влияние на внуците си, при които живее.

Насрещна страна Д.В.С. е оспорила ЧЖ в писмен отговор с твърдението, че временно пребивава в гр. Варна, но това не променя извода за наршуна местна подсъдност.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по искова молба на г-н С. срещу майка му Д.С. по чл. 5 ЗЛС за поставянето й под запрещение.

С атакуваното определение ВОС е приел, че искът е подсъден на ОС Добрич, с оглед постоянния адрес на ответницата в с. Кранево.

Не е било спорно между страните и се установява от представените писмени доказателства, че ответницата има постоянен адрес в района на ОС Добрич, макар че временно пребивава в гр. Варна при внука си.

Съобразно разпоредбата на чл. 105 ГПК местната подсъдност се определя от постоянния адрес на ответника. Няма разпоредба, която да е съобразена със задължението на съда по чл. 337, ал.1 ГПК да изслуша лично ответника по иск за запрещение. По делото липсват доказателства възражението на г-жа С. за местна подсъдност да е подписано от друго лице или да изразява чужда воля, както се твърди в ЧЖ.

Щом безспорно постоянният адрес на ответницата е в района на ОС Добрич, то на този съд ще бъде подсъдно и делото.

 Предвид съвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2415/03.07.2015 г. по в.гр.д. 1506/2015 год. на ВОС.

Определението подлежи на касационно обжалване с КЧЖ в едноседмичен срок от връчването му на страната пред ВКС в приложното поле на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: