О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

638/23.09.2015г.

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 23. 09.2015г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№483/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Х.В.Т. против определение №1852/28. 05.2015г., постановено по в.гр.д.№1496/15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от Х.В.Т. жалба против действия на ЧСИ З. Д., рег. №718/допусната е фактическа грешка, действителният номер е рег.№808/, по изп.д.№12/2015г., изразяващи се в приети разноски от ЧСИ в размер на 600лв., представляващи адв.възнаграждение, обективирани в покана за доброволно изпълнение изх. №598/12.01.2015г. и е прекратено производството по делото в същата част.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна Д.Т.К., редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№1496/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№5250/02.04.2015г., подадена от Х.В.Т. против действия на ЧСИ З. Д., рег.№808, с район на действие ВОС, по изп. дело №20158080400012.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист, изда -ден по н.ч.х.д.№18369/13г. по описа на СРС, 103-ти състав, с който Х.В.Т. е осъдена да заплати на Д.Т.К. сумата от 850лв.Обжалваните действия на ЧСИ са: 1/ налагане на възбрана върху недви -жим имот, собственост на длъжника, с твърдения, че същият съставлява несек- вестируемо имущество; 2/ постановление на ЧСИ от 09.01.2015г., с което са приети за събиране разноски за взискателя в размер на 600лв., представляващи адв. възнаграждение с твърдения, че претендираното възнаграждение е преко -мерно с оглед фактическата и правна сложност на делото и с оглед сумата, предмет на цитирания изп.лист-850лв.

Производството по жалбата е прекратено изцяло от ВОС, т.е. в частите й против двете самостоятелно обжалвани действия, като частната жалба, иници -ирала настоящото производство пред ВАпС, съобразно нейната обстоятелс -твена част и петитум, е насочена само против прекратяване на производството пред ВОС в частта му по жалбата против второто посочено действие -постановление от 09.01.2015г. за приемане на разноски на взискателя в размер на 600лв., представляващи адв.възнаграждение.

Съгласно изричната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК длъжникът разпо -лага с правото да обжалва действието на съдебния изпълнител постановление за разноски.В настоящия случай още с образуване на изп.дело по молба на взискателя от 08.01.2015г. ЧСИ е постановил такова постановление на 09.01. 2015г. като е приел за събиране цялата претендирана сума като разноски за адв. възнаграждение в размер на 600лв. съгласно представения с тази молба договор за права защита и съдействие от 06.01.2015г.За това действие на ЧСИ длъжникът е бил уведомен с получаване на ПДИ на 26.03.2015г. и го е обжал - вал в срок.Обстоятелството, че длъжникът разполага с възможността да поиска от ЧСИ намаляване на претендираното възнаграждение по аналогия с нормата на чл.78, ал.5 от ГПК и съответно по това искане съдебният изпълнител да може да се произнесе с ново постановление за разноски, което от своя страна страните също да могат да обжалват, не лишава длъжника от възможността да обжалва и първото постановление за разноски.Нормата на чл.248 от ГПК, при липса на изрично препращане, не може да се прилага по аналогия към акта на съдебния изпълнител по разноските, така щото да се приеме, че първо длъжникът следва да поиска намаляване на възнаграждението от съдебния изпълнител и едва тогава актът, с който той се произнася по молбата, да подлежи на обжалване по реда на чл.435, ал.2 от ГПК пред съда.Така предвид изричната разпоредба на чл.435, ал.2 от ГПК, даваща възможност на длъжника да обжалва всяко постановление на съдебния изпълнител за разноски, за раз -лика от исковия процес, където страните не разполагат с възможността да обжалват пред по-горестоящата инстанция самостоятелно първоначалния акт на съда относно разноските, а следва първо да поискат от постановилия акта съд изменение или допълване на този акт по реда на чл.248 от ГПК. 

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посоченото действие на ЧСИ е допустима, съответно образуваното по нея производство не подлежи на прекратяване.Предвид достигане до различни изводи с тези на ВОС, определението в обжалваната му част следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на Х.Т. в частта й против действието на ЧСИ -постановление за разноски от 09.01.2015г..

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1852/28.05.2015г., постановено по в.гр.д.№1496/ 15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане подадената от Х.В.Т. жалба против действия на ЧСИ З. Д., рег. №718/допусната е фактическа грешка, действителният номер е рег.№808/, по изп.д.№12/2015г., изразяващи се в приети разноски от ЧСИ в размер на 600лв., представляващи адв.възнаграждение, обективирани в покана за доброволно изпълнение изх.№598/12.01.2015г. и е прекратено произ- водството по делото в същата част, и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените дейс -твия по жалбата в посочената част.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: