ОПРЕДЕЛЕНИЕ

616

_06_.10.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _06_.10. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.483 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С.А.К. и И.Н.К. от гр. Варна, срещу определение № 1511/16.06.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 2999/2015 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение подадената от тях молба за освобождаване от заплащане на дължима д.т. по въззивна жалба срещу решение на ВОС по същото гр.д. в размер на 360 лв. В жалбата се твърди, че въззивниците разполагат с не повече от 941,28 лв. месечен доход и при заплащането на д.т. те биха останали с доход под прага на бедност.

На насрещната страна по делото е връчен препис от жалбата, НО НЕ Е ИЗРАЗЕНО СТАНОВИЩЕ.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

С.К. и И.К. са подали молба за освобождаване от заплащането на д.т. по подадената от тях въззивна жалба срещу решение на ВОС, по което срещу тях са уважени искове за заплащане на вреди от непозволено увреждане при условията на съпричиняване, т.е. при условията на солидарност. Дължимата от тях д.т. е от 360 лв. Те са твърдяли, че нямат достатъчно средства за заплащане на тази д.т., тъй като г-жа Кънчева е пенсионерка, а г-н К. реализира трудови доходи в минимален размер, живеят в едно домакинство и общите им доходи са под минимума.

За да бъде освободено едно лице от заплащане на дължимата д.т. по делото е достатъчно да докаже, че не разполага с достатъчно средства за това.

Госпожа К. живее със съпруга си в собствено жилище и получаваните от тях доходи от пенсия са над минималния за страната размер и над прага за бедност.

Работоспособността на г-н С.К. и упражняваната от него трудова дейност, от която реализира доходи в достатъчен размер, за да отглежда расово скъпоструващо куче, дава на съда основания да приеме, че в това домакинство двамата молители разполагат със сумата от 360 лв. за заплащане на държавна такса по подадената от тях жалба. Този извод не се разколебава от представения по делото трудов договор, който удостоверява официално деклариран пред НАП доход от трудов договор.

Не са налице са предпоставките по чл. 83, ал.2 ГПК за признаване по отношение на молителите, че в конкретния момент нямат средства да заплатят дължимата държавна такса от 360 лв.

С определението си ВОС е оставил без уважение молба, която ВАпС намира за неоснователна, следователно атакуваният акт подлежи на потвърждаване.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1511/16.06.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 2999/2015 год..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: