Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

206

гр.Варна, 13.12.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 13.11.2013 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ИВАН ЛЕЩЕВ

 

при секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 484/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Производството е въззивно, по жалба от Ю.В.М. – гражданка на Руската федерация чрез процесуалния й представител адв. А.П. *** срещу решение № 1566/12.07.2013 год. по гр.д. № 3709/2012 год на Окръжен съд Варна, г.о., 6 състав, в частта, с която е осъдена да заплати на „Болкан Инвестмънт енд Ланд” ЕООД  гр.Варна сумата 30 273 евро, представляваща част от покупна цена по обявения за окончателен с решението предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 28.08.2008 год. и Анекс към него от 01.06.2009 год. С допълнителна молба Вх.№ 2654/04.09.2013 год. въззивницата е представила приходен касов ордер № 10080/28.10.2009 год и заявление за превод от 28.10.2009 год, издадени от ЗАО”Банк Советский” гр.Санкт Петербург и моли да бъдат приети като доказателства.

Отговор на въззивната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Предмет на разглеждане е предявеният от Ю.В.М. срещу „Болкан инвестмънд енд ланд” ЕООД иск с правно основание чл. 19 ал.3 от ЗЗД  за обявяване за окончателен на сключения между тях предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 28.08.2008 год и анекс към него от 01.06.2009 год.

От фактическа страна по делото е установено следното:

По силата на сключения предварителен договор от 28.08.2008 год, изменен с анекс от 01.06.2009 год. ответникът обещал да прехвърли на ищцата правото на собственост върху самостоятелен обект – апартамент № 15 в предстоящата за изграждане жилищна сграда с търговско наименование „Палма спрингс” в УПИ № 648, кв.31 по плана на курортен комплекс „Чайка” в гр.Варна. Покупната цена е уговорена в размер на 69 495 евро с включен ДДС, платима на вноски съгласно чл.6 от договора, при степен на завършеност на сградата, визирана в Приложение № 1 към договора.

Заплащането на последните две вноски по договора е обвързано със съответните етапи на строителството, както следва: сума в размер на 17 374 евро – след завършване на покрива на сградата, удостоверено с Акт обр.14 и сума в размер на 12 899 евро- до 10 дни преди издаване на Акт обр.15, като в деня на заплащане на последната сума продавачът се задължил да прехвърли на купувача правото на собственост върху имота.

По делото е безспорно установено, че конструкцията на сградата е изпълнена в груб вид и е приета с Акт обр.14, съставен на 30.03.2008 год. На тази дата съгласно договора и анекса към него е настъпила изискуемостта на сумата 17 374 евро.

Към датата на подписване на анекса – 01.06.2009 год. е била изплатена част от уговорената покупна цена в размер на 39 223 евро, което е отразено в чл. 2 от същия.

По делото е представено удостоверение № АУ010751/31.01.2013 год на Община Варна, район „Приморски”, от което се установява, че към посочената дата сградата е изградена в груб строеж с изпълнени носеща конструкция и покривна конструкция и частично извършени довършителни работи.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира следното:

Решението в частта, с която предварителният договор е обявен за окончателен не е обжалвано и е влязло в сила.

Спорен е останал въпросът за присъждане на сумата, дължима от купувача по договора на осн. чл. 362 ал.1 от ГПК.

Когато според предварителния договор ищецът трябва да изпълни свое насрещно задължение, с решението за обявяване на договора за окончателен, той се осъжда да го изпълни. За да настъпи тази последица, насрещното задължение трябва да е изискуемо.

От съдържанието на предварителния договор се установява, че страните са уговорили плащането на покупната цена на части в зависимост от етапите на завършеност на строителството. Съгласно приложение № 1 към договора сградата е следвало да бъде изпълнена на 100%, включително с подови настилки и облицовки, окабеляване за телефон, телевизия и интернет, осветителни тела по италиански дизайн, и напълно обзаведено, както и други елементи, подробно описани в приложението към договора.

Последната вноска в размер на 12 899 евро е следвало да се плати в срок от 10 дни преди подписването на акт обр. 15. По делото е безспорно, че такъв не е бил съставян. Следователно, изискуемостта на тази вноска не е настъпила.

Ищцата обаче дължи заплащането на сумата 17 374 евро, което е уговорено да стане след издаване на протокол обр.14 за приемане на конструкцията на 30.03.2008 год. Съпоставяйки доказателствата за извършени плащания, включително и към датата на подписване на анекса от 01.06.2009 год съдът стига до заключение, че тази сума е останала неплатена. Представеното пред настоящата инстанция писмено доказателство за извършен паричен превод на 28.10.2009 год. не следва да се взема предвид, защото не намира подкрепа в останалите доказателства по делото.

С оглед изхода на спора, в полза на въззивницата следва да се присъдят разноски за тази инстанция в размер на 504,50 лв.

Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ОТМЕНЯ решение № 1566/12.07.2013 год. по гр.д. № 3709/2012 год на Окръжен съд Варна, г.о., 6 състав, в частта, с която Ю.В.М., родена на *** год, гражданска на Руска Федерация, е задължена да заплати на „Болкан Инвестмънт енд Ланд” ЕООД  гр. Варна ЕИК 113558586 сумата 12 899 евро, представляваща част от покупна цена по обявения за окончателен с решението предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 28.08.2008 год. и Анекс към него от 01.06.2009 год в двуседмичен срок от влбизане на решението в сила.

ОСТАВЯ В СИЛА в останалата обжалвана част.

ОСЪЖДА „Болкан Инвестмънт енд Ланд” ЕООД  гр. Варна ЕИК 113558586 да заплати на Ю.В.М., гражданка на Руска федерация, родена на *** год, паспорт №  71 7410260, издаден на 19.01.2012 год. от ФМС 78039, валиден до 19.01.2022 год, сумата 504,50 лв – разноски за тази инстанция.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)