ОПРЕДЕЛЕНИЕ

610

_26_.10.2017 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _26_.10. през две хиляди и седемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.484 по описа за 2017 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от К.Х.К. и К.А.К., и двамата от гр. Варна, срещу определение № 2390/14.09.2017 год. на ОС Варна по гр.д. 1544/2017 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от тях молба по чл. 83, ал.2 ГПК за освобождаване от заплащане на такси по същото дело. В жалбата се твърди, че съдът не е съобразил пълния размер на д.т. за довнасяне и действителните възможности на страните за заплащането й. твърди се, че в сметките на г-жа К. няма значителни суми, а ЕООД на г-н к. има капитал от 500 лв. и годишна печалба, която е под размера на дължимата д.т. Представени са доказателства и за доходите на г-жа К. от трудови правоотношения, които страните считат за недостатъчни за покриване на разноските на семейството.

Производството е едностранно.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Молбата на Костови по чл. 83, ал.2 ГПК е подадена по повод освобождаването им от д.т. по подадена от тях искова молба срещу Г. В. М. и Г.М. с искове по чл. 109 ЗС. Дължимата д.т. е от 1872,47 лв., от които се дължат все още 1357,34 лв. С молбата са представени декларация за имуществено състояние, а впоследствие и извлечения от сметки, удостоверение за доход от трудово правоотношение и др. От представените доказателства става ясно, че г-н К. е едноличен собственик на капитала на ЕООД, работещ търговец, който е декларирал пе4чалба за предходната година, макар и невисока. Г-жа К. работи по трудово правоотношение, годишният й доход е 11687,70 лв. към август 2017 год., притежават едно жилище, в което живеят, лек автомобил, имат непълнолетна дъщеря. От представените извлечения от сметки на г-жа К. се установява, че постъпленията са от трудови правоотношения, салдото е отрицателно, с оглед ползвания кредит-овърдрафт.

За да бъде освободено едно лице от заплащане на дължимата д.т. по делото е достатъчно да докаже, че не разполага с достатъчно средства за това.

Съпрузите Костови са трудоспособна възраст, г-н К. е търговец, с възможност да реализира доходи, г-жа К. получава трудово възнаграждение в размер над средния за страната. Имат жилище и лек автомобил, а определената им държавна такса не е в размери, които да са непосилни за семейство в трудоспособна възраст. Доводът за подпомагане на възрастен родител не е релевантен към производството по чл. 83, ал.2 ГПК, тъй като това задължение не е абсолютно, а доброволно поето. Съодът намира, че и с оглед издръжката на детето на страните те имат възможност да заплатят таксите по делото и да защитят заявения от тях интерес.

Следователно, понастоящем искането за освобождаване от заплащане на такси и разноски в процеса, е неоснователно и подлежи на отхвърляне.

Атакуваният акт на ОС подлежи на потвърждаване.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2390/14.09.2017 год. на ОС Варна по гр.д. 1544/2017 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от К. и К. К.молба по чл. 83, ал.2 ГПК за освобождаване от заплащане на такси по същото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: