О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№676

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на28.10.2019г.в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 484/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Д.С.Д. *** качеството му на управител на „Енергоснабдяване“ ООД гр.Шумен срещу определение № 291/13.08.2019 год по в.гр.д. № 182/2019 год на Окръжен съд Търговище, с което е върната частна касационна жалба вх.№ 2495/12.07.2019 год срещу определение № 250/28.06.2019 год, постановено по същото дело. По съображения за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С определение № 250/28.06.2019 год по в.ч.гр.д. № 182/2019 год на Окръжен съд Търговище, съдът се е произнесъл по същество по частната жалба срещу определение № 26/07.01.2019 год, с което е прекратено производството по гр.д № 1452/2018 год на Районен съд Нови пазар.

Срещу това определение е постъпила частна жалба вх.№ 2495/12.07.2019 год, която е оставена без движение с разпореждане № 276/15.07.2019 год с точни и подробни указания за отстраняване на нередовностите й, а именно: да бъде представено точно и мотивирано изложение на основанията по чл. 280 от ГПК за допускане на касационно обжалване, жалбата да бъде приподписана от адвокат и да се приложи документ за внесена държавна такса в размер на 15 лв по сметка на ВКС на РБ. В указания срок нередовностите на касационната частна жалба не са отстранени – не е представено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване и жалбата не е приподписана от адвокат. Поради това правилно и в съответствие с разпоредбата на чл.п 275 ал.2 във вр. с чл. 262 ал.2 т.2 от ГПК съдът е разпоредил връщане на частната жалба.

Определението е постановено от състав на Окръжен съд Търговище, действащ като въззивна инстанция, поради което същото подлежи на обжалване пред Апелативен съд Варна, чието определение е окончателно на осн. чл. 274 ал.2 от ГПК.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 291/13.08.2019 год по в.гр.д. № 182/2019 год на Окръжен съд Търговище.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

2.