РЕШЕНИЕ

 

137

 

Гр.Варна, 23.09.2015 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 23.09.2015 г., в закрито заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТEЛ: Милен Славов

       ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                                                                      Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова гр.д. № 485  по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по частна жалба на М.К.Н. против решение № 1305/30.06.2015 г., постановено по в.гр.д. № 1750 по описа на Варненския окръжен съд,  В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение жалбата му с вх. № 12356 от 09.05.2014 г. срещу действията на съдебния изпълнител - Разпределение  от 30.04.2014 г.

Жалбоподателят е сочил, че решението в обжалваната му част е неправилно, постановено в нарушение на материалноправните и процесуалноправни норми, като е молил за отмяната му в тази част и уважаване на жалбата му срещу обжалваното действие на съдебния изпълнител. По същество оплакванията му са сведени единствено до неправилни изводи на окръжния съд за наличието на редовно уведомяване.

Писмен отговор на жалбата е подал взискателя „Банка Пиреос България” АД, с който той е оспорил същата, като е молил за оставянето й без уважение.

Присъединените взискатели  АМЕКС Експорт Импорт ГМБХ Виена и ТД на НАП Варна не са подали отговор на жалбата.

При данните, че обжалваното решение на окръжен съд – Варна е било съобщено на жалбоподателя на 02.07.2015 г., подадената по пощата на 09.07.2015 г. до апелативния съд жалба е в срок, а доколкото е насочена срещу подлежащ на обжалване акт на окръжния съд, в неблагоприятната за жалбопосдателя част, настоящата жалба е допустима.

Варненският апелативен съд, с оглед събраните по делото доказателства и след служебна проверка на допустимоста на решението на окръжния съд в обжалваната му част, намира следното:

Производството пред окръжния съд е било образувано по жалби с вх.№ № 12356 от 09.05.2014 г. на М.К.Н., с вх.№ 12357 на П. К.Н. и с вх.№ 12358 от 09.05.2014 г. на Д. М. Н., и трите срещу разпределение от 30.04.2014 г. на ЧСИ Д. П. – Я., рег. № 711 в КЧСИ по изпълнително дело № 20137110400260. Жалбите на длъжниците срещу разпределението са били разгледани от окръжния съд, който с решение 1305 от 30.06.2015 г. уважил жалбите на П. К.Н. и Д. М. Н. и отменил изцяло обжалваното действие на съдебния изпълнител – разпределението от 30.04.2014 г., като върнал изпълнителното дело на съдебния изпълнител с указания. Жалбата на М.К.Н. окръжният съд приел за неоснователна и я оставил без уважение.

Решението на окръжния съд, в частта с която е било отменено разпределението  от 30.04.2014 г. на съдебния изпълнител не е обжалвано и е влязло в сила. Доколкото окръжният съд е отменил изцяло разпределението от 30.04.2014 г., макар и по жалбите на останалите двама жалбоподатели /П. Н. и Д. Н./, на практика е бил постигнат и целения от третия жалбоподател – М.Н. резултат. Жалбата на М.Н. с вх. № 12356 от 09.05.2014 г. е насочена срещу действие на съдебния изпълнител – разпределение, което вече е отменено от окръжния съд и не съществува, поради което понастоящем тя е лишена от правен интерес. Предвид липсата на правен интерес тя е недопустима и затова решението на окръжния съд, с което се е произнесъл по същество по нея, като недостимо, следва да бъде обезсилено в тази част и производството по жалбата на М.Н. с вх. № 12356 от 09.05.2014 г. срещу разпределението от 30.04.2014 г. следва да бъде прекратено.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА  решение № 1305 от 30.06.2015 г. по в.гр.д. № 1750/2015 г. по описа на Варнененския окръжен съд, В ЧАСТТА с която е оставена без уважение жалбата на М.К.Н. с вх. 12356 от 09.05.2014 г. срещу разпределението от 30.04.2014 г. по изп.дело № 20137110400260 на ЧСИ Д. П. – Я., рег. № 711 в КЧСИ и ПРЕКРАТЯВА производството по делото, образувано по жалбата на М.К.Н. с вх. 12356 от 09.05.2014 г. срещу разпределение от 30.04.2014 г. по изп.дело № 20137110400260 на ЧСИ Д. П. – Я., рег. № 711 в КЧСИ.

 

Решението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: