ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№601

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   29.09.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 485/2016  по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Б.А.Г. чрез процесуалния му представител адв. С.Н. срещу определение № 1439/08.06.2016 год по в.гр.д. № 517/2016 год на ВОС, г.о., с което е оставена без уважение молбата за допълване на постановеното по делото решение № 498/14.04.2016 год. В жалбата са развити доводи по съществото на спора, а именно – относно реда и мястото на провеждане на публичната продан, начина за определяне на началната цена, от която да започне наддаването. Частният жалбоподател счита, че с решението си съдът не се е произнесъл по тези въпроси и иска допълването му в този смисъл.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на разглеждане по в.гр.д. № 517/2016 год на ВОС е жалба от Б.А.Г. чрез процесуалния му представител адв. С.Н. срещу Постановление за възлагане от 18.12.2015 год по изп.д. № 20127180400701 на ЧСИ Станимира Данова. Основанията за обжалване, посочени от въззивника, са: нередовно уведомяване за принудителното изпълнение, неправилно и в нарушение на чл. 485 от ГПК определяне на началната тръжна цена, ненадлежно разгласяване на публичната продан, изразяващо се в непредставяне от съдебния изпълнител на всички необходими книжа в канцеланията на ВРС на разположение на заинтересованите лица, възлагане на имота не по най-високата предложена цена.

С решението си съдът е обсъдил подробно всички оплаквания на въззивника за допуснати от съдебния изпълнител нарушения на закона при извършването на публичната продан и издаването на постановлението за възлагане. Въз основа на анализ на събраните по делото доказателства, съдът е мотивирал извода си за неоснователност на жалбата и оставил същата без уважение. Така постановеното решение не подлежи на обжалване, поради което и с разпореждане № 3740/28.04.2016 год е върната подадената срещу него жалба. Разпореждането не е обжалвано и е влязло в сила.

В подадената на 26.04.2016 год молба за допълване на решението, въззивникът е въвел същите основания, които са били вече предмет на обсъждане от съда при постановяване на решението. Не е налице пропуск на съда да се произнесе по цялото искане, поради което и молбата за допълване на решението е неоснователна. Въззивникът се опитва да предизвика пререшаване на делото, използвайки процедурата по чл. 250 от ГПК, което е недопустимо.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1439/08.06.2016 год по в.гр.д. № 517/2016 год на ВОС, г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 274 ал.4 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.