О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 577/9.10.2017г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на девети октомври, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 485 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на Б.В.Л. и В.Д.С.,*** срещу определение № 2367/12.09.2017 г. по в.гр.д.№ 1490/17 г. на Окръжен съд – Варна, с което       е оставена без уважение молбата им по реда на чл. 83, ал. 2 от ГПК за освобождаване от заплащане на депозит за назначена съдебно-счетоводна експертиза. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежни страни и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна. 

С определение № 2021/ 31.07.2017 г. съдът е допуснал съдебно-счетоводна експертиза, като кумата от 200 лева – част от депозита  за нея да бъде внесен от молителите.

С молба вх. № 23237/14.08.2017 г. е направено искане по реда на чл.83, ал.2 от ГПК с приложени декларации за материалното и гражданско състояние на молителите.

При постановяване на обжалваното определение съдът е направил преценка на семейното и имотното състояние на страните. От приложените към молбата писмени доказателства е установено, че те притежават недвижими имоти, от които биха могли да реализират доходи; всеки от тях участва в капитала на търговски дружества , което е потенциален източник на средства, въпреки наложените запори; вписани са като управители на търговски дружества, която дейност е също източник на възнаграждение; в трудоспособна възраст са и няма данни за влошено здравословно състояние.

Правилно съдът е приел, че молбата следва да бъде оставена без уважение, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд 

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2367/12.09.2017 г. по в.гр.д.№ 1490/17 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                           2.