О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

625

 

 

17.09.2015 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на седемнадесети септември  2015 г., две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

      ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                         Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петя Петрова в.ч.гр.д. № 486 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба с вх. № 4274 от 18.08.2015 г. на държавата, представлявана от министъра на финансите, подадена чрез юрисконсулт Иван Григоров, против определение № 348 от 24.07.2015 г., постановено по гр.д. № 496/2011 г. по описа на Шуменския окръжен съд  в частта му за разноските.

Жалбоподателят е изложил съображения за неправилност на обжалваната част от акта на окръжния съд, като е молил за отмяната му и за уважаване на искането за присъждане на разноски – юрисконсултско възнаграждение в минимален размер.

Писмен отговор е подала Р. И.. Тя е оспорила жалбата на държавата, като е молила за прекратяване на производството, поради недопустимост на искането за разноски, евентуално – за отхвърляне на жалбата, поради неоснователността й.

С.С.К. не е подала отговор на жалбата.

Варненският апелативен съд, като разгледа жалбата и отговора, наведените от страните съображения и взе предвид доказателствата по делото, намира следното:

С определение № 348/24.07.2015 г., постановено по гр.д. № 496/2011 г. по описа на Шуменския окръжен съд, е било прекратено производството по делото в частта по иска на Р.С.И. срещу държавата и е отхвърлено искането на държавата за присъждане на разноски по делото – юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 422,20 лв. Срещу това определение, но само в частта на разноските, е била подадена частната жалба, по която е образувано и настоящото ч.гр.д. № 486/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд.

Сега действащият процесуален закон, който е в сила от 01.03.2008 г., не съдържа правило, аналогично на това по чл. 70 ГПК /отм./, според което решението на съда относно разноските може да бъде обжалвано с частна жалба, ако не се обжалва самото решение. Т.е. самостоятелно обжалване на решението досежно частта на разноските е недопустимо. На разположение на страната е предоставен реда по чл. 248 от ГПК да иска изменение на решението /респ. определението/ в частта на разноските от съда, който го е постановил. След произнасяне на съда по искането за изменение на решението в частта на разноските,  определението му по чл. 248, ал.3 от ГПК би подлежало на обжалване по чл. 274, ал.1, т.2 от ГПК. 

В настоящия казус, заявеното от държавата искане с вх. № 4274/18.08.2015 г., макар и наречено частна жалба, има характер на молба за изменение на определението на първата инстанция в частта за разноските. Компетентен да се произнесе по същото е окръжния съд,  поради което молбата следва да му бъде изпратена за разглеждане по реда на чл. 248 от ГПК, а настоящото производство, поради недопустимостта му, следва да бъде прекратено.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.ч.гр.д. № 486 по описа на съда за 2015 г. по описа на Варненския апелативен съд.

ИЗПРАЩА подадената от държавата молба вх.№  4274/18.08.2015 г. /наречена от страната „частна жалба”/ - на Шуменския окръжен съд за произнасяне по нея по реда на чл. 248 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.