ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

655

 

гр.Варна, 03.10.2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 03 октомври, две хиляди и четиринадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Северина Илиева

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. в.гр.д. № 487 по описа на Апелативен съд Варна за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 267, ал.1 от ГПК.

  Образувано е по въззивна жалба на Д.Г. Я., подадена чрез адв.С.Х., срещу Решение № 1025 от 04.07.2014 г., постановено по гр.д. № 1708/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е признато за установено в отношенията и с К.Д.Я., че тя не е собственик на 1/2 идеална част от имотите по констативен Нотариален акт собственост № 122, том XXIV, дело 20835/97 г. на нотариуса при ВРС, находящи се в сградата в етажна собственост в гр. Варна, УПИ I-6 в кв. 165 по плана на XI, подрайон на гр. Варна, при граници: ул. „Хан Тервел", ул. „Филип Тотю", УПИ I - 7 и УПИ I -15, с адм. адрес „Хан Тервел" № 23, а именно: а/. Апартамент № 18 с площ 97.12 кв. метра на жилищен ет. 5 /по актуалните правила за обозначение на етажите към момента ет. 6/, състоящ се от: кухня, дневна, две спални и сервизни помещения ведно с избено помещение № 18, с полезна площ 16.51 кв. метра, при граници  както и 6.1893 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж; б/. Гараж № 5 на партерния етаж /сега ет. 1/, с площ 16.651 кв. метра, ведно с 1.0888 ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж и жалбоподателката е осъдена да заплати на другата страна направените по делото разноски в размер на 655 лева.

Въззивницата е настоявала, че решението на първата инстанция е неправилно - незаконосъобразно, необосновано и постановено при съществени процесуални нарушения  и в противоречие с материалния закон, като е молила за отмяната му и за отхвърляне на иска. Настоявала е за присъждане на сторените по делото разноски.

Съдът като извърши проверка за редовността на въззивната жалба намира, че към същата не е представен документ за внесена по сметка на Варненския апелативен съд държавна такса за въззивното обжалване – нередовност по чл. 261, т. 4 ГПК /представената касова вносна бележка е за такса по сметка на Варненски окръжен съд/. Администриращият жалбата окръжен съд не е изпълнил задълженията си по чл. 262 от ГПК за предприемане на действия за поправяне на този недостатък.

 

 Затова, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а делото - върнато на Окръжен съд Варна за изпълнение на задълженията по чл. 262 от ГПК с оглед горните указания.

След изпълнение на указанията и поправяне на въззивната жалба, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за разглеждане на жалбата.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 487/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Варна за изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по въззивната  жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: