ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№633

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  18.09.2015 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 487/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.В.Д. чрез процесуалния си представител адв. Т. от АК гр.Шемен срещу Уведомление с изх.№ 1458/09.09.2015 год на Окръжен съд Шумен, Решение № 21/17.05.2012 год на ВСС и Заповед № РД-07-215/19.06.2012 год на Председателя на ШОС.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е НЕДОПУСТИМА поради липса на подлежащ на обжалване съдебен акт. Касае се за актове на съдебна администрация, които не могат да бъдат предмет на инстанционен контрол.

Въпреки това, съдът намира за необходимо да отбележи следното:

С определение № 364/12.08.2015 год по гр.д. № 40/2009 год на Окръжен съд Шумен е постановено освобождаване на внесената от В.В.Д. по сметка на ШОС парична гаранция в размер на 4 397 лв, като реалното връщане на сумата ще се извърши след влизане в сила на определението. Същото е влязло в сила на 26.08.2015 год, видно от поставената отметка върху определението.

Заповедта на председателя на ШОС, с която е отказано реално връщане на вече освободената сума е била мотивирана с факта, че същата вече била внесена в държавния бюджет поради изтичане на срока по чл. 82 от ГПК.

Този извод на съда е неправилен.

По въпроса „Кога настъпва изискуемостта на задължението за връщане на гаранцията – от определението за прекратяване на делото, по което тя е била внесена, или от определението за освобождаване на гаранцията” е постановено по реда на чл. 280 ал.1 т.3 от ГПК определение № 342/15.05.2013 год на ВКС на РБ, което представлява задължителна практика. В него се дава следният отговор на поставения въпрос:

Гаранцията се внася във връзка с допуснато обезпечение по сметка на съда, който съхранява чуждите средства по т.нар набирателна сметка. Те подлежат на връщане едва след влизане в сила на определението на съда за освобождаване на гаранцията. От този момент ищецът като титуляр на вземането може да иска връщане на паричните средства, съхранявани по сметката на съда, поради което и от този момент настъпва изискуемостта.

В този смисъл, и доколкото издадената от председателя заповед не представлява съдебен акт, който да не може да бъде отменян от същия орган, не съществува пречка за нейното изменение. В противен случай за ищеца съществува друг правен способ за защита, но не и чрез настоящата частна жалба, производството по която следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 487/2015 год на Апелативен съд Варна.

ВРЪЩА на В.В.Д. от гр.Шумен частна жалба вх.№ 5806/14.09.2015 год поради недопустимост на същата.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от уведомяването на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.