ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр.Варна,…11..10.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 11… октомври 2017 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 487 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 487/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на Н.С.Р., подадена чрез адв. З.К., против определение № 2044/03.08.2017 г., постановено по в.гр.д. № 1665/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му против постановление за възлагане на недвижим имот от 01.06.2017 г. на ЧСИ Р.Т. по изпълнително дело № 20077170400446 и е прекратено производството по в.гр.д. № 1665/2017 г. по описа на ВОС.

Жалбоподателят е сочил, че обжалваното определение е неправилно – незаконосъобразно, предвид наличието на правен интерес от обжалване на постановлението за възлагане на осн. чл. 435, ал.3, пр.2 от ГПК, като е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за произнасяне по същество по жалбата му срещу действието на съдебния изпълнител.

Взискателят „С.“ ЕАД, чрез юрисконсулт И.Л., е подал писмен отговор, с който е оспорил частната жалба и е молил за оставянето й без уважение, като е молил за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 400 лв. съгласно чл. 7, ал.1 , т.7 във вр. с ал.5 и ал.2, т.4 от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят има качеството на длъжник по изпълнителното дело, като пред окръжния съд той е обжалвал постановлението за възлагане на недвижим имот от 01.06.2017 г. на ЧСИ Р. Т. по изпълнително дело № 20077170400446. В жалбата си пред окръжния съд той е навел оплаквания за незаконосъобразност на постановлението за възлагане поради определянето на занижена начална цена на имота.

Съгласно разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В първата хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл. 489, чл. 490 ГПК и чл.492 ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за възлагане поради ненадлежно извършено наддаване следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. При втората хипотеза на чл. 435, ал.3 ГПК, постановлението би било опорочено, ако в него не е обявен за купувач онзи, посочил в предложението си най-високата в сравнение с останалите предложени от другите купувачи цени.

В случая, длъжникът не е изложил оплаквания в горепосочения смисъл, като определянето на оценката и на началната цена на изнесения на публична продан имот не са включени в предметния обхват на посочената разпоредба, предоставяща му правото на жалба срещу постановлението за възлагане. В този смисъл са и задължителните указания, дадени в т.8 на Тълкувателно решение 2/2013 г. от 26.07.2015 г. на Върховния касационен съд на Република България, ОСГТК, където е посочено, че действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка са част от наддаването и надлежното им извършване подлежи на проверка по жалба срещу постановлението за възлагане. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от надаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

В този смисъл, нарушения при определяне на оценката на имота и на началната тръжна цена на имота не съставляват част от наддаването и нямат отношение към хипотезата на възлагане по най-високата предложена цена, поради което жалбата на Н.С.Р. пред окръжния съд е била недопустима и не е подлежала на разглеждане по същество.

Като е оставил без разглеждане жалбата на длъжника и е прекратил производството по нея, окръжният съд е процедирал правилно, поради което и обжалваното пред настоящата инстанция определение следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода от настоящото производство и заявеното от ответната страна искане, жалбоподателят Н.С.Р. следва да бъде осъден да заплати на „С.“ ЕАД юрисконсултско възнаграждение, което съдът определя съгласно разпоредбата на чл. 78, ал.8 от ГПК вр. с чл. 37 от ЗПП и чл.  

 

 

 

25а, ал. 2 от Наредба за заплащането на правната помощ в размер на 50 лв.

 

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2044/03.08.2017 г., постановено по в.гр.д. № 1665/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОСЪЖДА  Н.С.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, да заплати на „С.“ ЕАД, представлявано от изпълнителните директори, ЕИК 831686320, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“В.“ 89 Б, със съдебен адрес ***,  сумата от 50 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение за представителство в настоящото производство, изчислено в минималния по Наредба за заплащането на правната помощ, размер.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: