ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

645/14.10.2019г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание на 14.10.2019г., като разгледа докладваното от съдия Р. Станчева въззивно ч. гр. дело № 487/2019г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл.255 и сл. ГПК, образувано по молба на Т.Г.В. с искане за определяне срок на съда по в.гр.д. № 1645/2019г. по описа на ОС – Варна за произнасяне по депозираната от молителя жалба с правно основание чл.435 ГПК.

            В молбата са изложени оплаквания, че молителят е депозирал жалба срещу действия на ДСИ с вх. № 25 695/28.08.2019г., по която е образувано в.гр.д. № 1645/2019г. по описа на ОС – Варна, като в законоустановения срок липсва произнасяне на съда. Твърди се, че вместо да разгледа жалбата му съдът незаконосъбразно е изискал от взискателя – РС – Варна да представи доказателства за представителната власт на съдията, подписал искането за образуване на изпълнителното дело, както и да заяви дали потвърждава тези действия. Счита, че по този начин съдът е „възстановил“, без да е сезиран и без наличието на предпоставки за това, срока на насрещната страна да изрази становище по жалбата му, вместо да разгледа същата по същество.

            На основание чл.255 ал.2 ГПК съдията-докладчик е депозирал становище, описвайки извършените от него процесуални действия.

С оглед постановено в деня на подаване на настоящата молба решение, с което жалбата по чл.435 ГПК е разгледана по същество и е оставена без уважение,  на основание чл.256 ГПК с определение по настоящото дело от 04.10.2019г. на жалбоподателя е указано, че в 3-дневен срок от съобщението следва да посочи дали поддържа подадената от него молба за определяне на срок. В отговор на това е постъпила уточнителна молба, вх. № 5674/11.10.2019г., в която се излагат доводи, че окръжният съд не се е произнесъл по всички негови искания, отправени с жалбата му от 28.08.2019г., поради което и поддържа молбата си. Това обуславя и произнасянето на настоящия съд по същество на искането с правно основание чл.255 ГПК.

            Производството по в.гр.д. № 1645/2019г. на ОС – Варна е образувано на 29.08.2019г. по администрирана от ДСИ при СИС – Варна жалба на молителя Т.В., с която същият е обжалвал отказ на съдебния изпълнител да прекрати образуваното пред него изп.д. № 2036/2019г. В жалбата са изложени оплаквания, основани на доводи за незаконосъобразност на действията по образуване на изпълнителното производство и несъразмерно на вземането наложени запори и възбрани.

С определение от 12.09.2019г. е изискал от взискателя РС – Варна становище и доказателства за представителната власт на с-я Пушевски по изп.дело или да препотвърди действията по образуване на изп.дело. В изпълнение на това на 19.09.2019г. по делото е постъпило писмено становище от взискателя, след което на 02.10.2019г., в з.з., съдебният състав е разгледал жалбата на молителя и е постановил решение по същество, оставяйки същата без движение.

Безспорно е, че съгласно разпоредбата на чл.437 ГПК съдът следва да се произнесе по жалбата най-късно в 1-месечен срок от постъпването й в съда, съобразно което в настоящия случай този срок изтича на 30.09.2019г. /делото е образувано на 29.08.2019г., а 29.09.2019г. е неприсъствен ден/. Следва да се отбележи обаче, че този срок е инструктивен и не държи сметка на възникнали в хода на процеса процесуални усложнения – напр. оставяне на жалбата без движение, отстраняване пороци по администрирането й, необходимост от събиране на доказателства.

В настоящия случай, съдът се е произнесъл с решение на 02.10.2019г., т.е. на втория ден след изтичане на срока по чл.437 ГПК, като това обстоятелство безспорно е било обусловено и от дадените на взискателя указания, не за изразяване на становище по жалбата, а за предприемане на действия вр. чл.101 ГПК. Дали тези указания на съда са законосъобразни не може да бъде предмет на преценка в настоящото производство. Поради това и не следва извод за допуснато необосновано забавяне в постановяване на решението на съда.

Не може да бъде предмет на преценка и основание за определяне на срок по см. на чл.255 ГПК и оплакванията, съдържащи се в уточнителната молба по настоящото дело досежно това, че с решението си съдът не се е произнесъл по всички оплаквания и искания, наведени от молителя в жалбата му по чл.435 ГПК. Отново се касае за преценка законосъобразността на съдебния акт, каквато в настоящото производство не може да бъде реализирана. Защитата на страната е чрез обжалване на решението, в случаите, когато то подлежи на инстанционен контрол, а при доводи за непроизнасяне по целия предмет на жалбата – съобразно разпоредбата на чл.250 ГПК. Недопустимо е чрез института на молбата за определяне срок при бавност да се иска ревизиране на съдебен акт, каквото по същество се цели от молителя.

По гореизложените съображения молбата на Т.В. с правно основание чл.255 ГПК се явява неоснователна, поради което и съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на  Т.Г.В. с искане за определяне срок на съда по в.гр.д. № 1645/2019г. по описа на ОС – Варна за произнасяне по депозираната от молителя жалба с правно основание чл.435 ГПК.

 

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.257 ал.2 ГПК.

 

             

 

СЪДИЯ В АПЕЛАТИВЕН СЪД: